Kvalitetscheferna breddar kompetensen till fler områden

ROLLEN Kvalitetschefsrollen har förändrats och kräver numera både bredd och djup. Konsult- och utbildningsföretaget Ramboll ser ett ökat intresse bland kvalitetscheferna för att stärka sin kompetens och kunna interagera med fler områden vid sidan om kvalitet.

Kvalitetscheferna breddar kompetensen till fler områden
Foto: Stock Adobe

Ramboll är ett globalt ingenjörs-, arkitektur- och konsultbolag med mer än 18 000 experter och verksamhet i 35 länder, däribland Sverige där avdelningen Digital & Education bland annat svarar för konsultinsatser, utbildning och revisioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En av de primära målgrupperna är kvalitetschefer som på senare år visat ett ökat intresse för att bredda kompetensen till fler områden inom verksamhetsutveckling.

– Trycket på kvalitetscheferna har ökat. Inte bara genom skärpta branschkrav, standardkrav, lagkrav och kundkrav; kvalitetscheferna har också fått betydligt fler frågor på sina bord som kräver uppmärksamhet, konstaterar Andreas Jansson, som är utbildningsansvarig.

Ramboll Sverige har ett 50-tal utbildningar med olika inriktning och för att tillgodose behovet av breddad kompetens har man startat en utbildning till diplomerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef.

Utbildningen omfattar sju utbildningstillfällen under totalt 15 dagar och syftar till att ge bland andra kvalitetschefer och andra verksamhetsutvecklare bredare kunskaper och en grund för att kunna leda arbetet inom en organisation med synergier mellan olika områden.

– Dagens chefer och samordnare behöver förstå kravbilden, men även ha förmågan att kunna motivera och genomföra åtgärder som leder till förbättringar, förklarar Johan Sund, konsult och utbildare på Ramboll.


Samverkan en framgångsfaktor

Men även om rollen som kvalitetschef fått ett mer komplext innehåll är det därmed inte sagt att man behöver vara expert inom allt. En av framgångsfaktorerna inom kvalitetsutveckling handlar om samverkan med andra professioner i organisationen.

– Men för att kunna föra en meningsfull dialog med andra professioner krävs också en viss grundkompetens inom olika områden, understryker Andreas Jansson.

Att kvalitetschefsrollen breddats behöver däremot inte innebära att kompetenskraven inom kvalitet tunnats ut. Inom vissa branscher, som till exempel fordonsindustrin, har kraven på fördjupning inom kvalitet successivt skärpts.

Christos Skodras är konsult och utbildare på Ramboll med fokus på fordonsindustrin, men anlitas även som tredjepartsrevisor av olika certifieringsorgan.

– Fordonsindustrin har extremt höga kompetenskrav och för kvalitetscheferna krävs djupa kunskaper ned på detaljnivå, konstaterar han.


Branschstandard för fordonsindustrin

Ett exempel på det är att fordonsindustrin sedan flera år tillbaka har en egen branschspecifik kvalitetsstandard – IATF 16949 Kvalitetsledning för fordonsindustrin – som kompletterar och går längre än Iso 9001. Standarden innehåller en rad specifika tilläggskrav med sikte på att aktörerna i branschen ska leverera felfria produkter i rätt tid genom ett systematiskt förebyggande arbete inom kvalitetssäkring.

Även IATF 16949 kräver certifiering av ett ackrediterat certifieringsorgan, vars revisioner för det mesta samordnas med Iso 9001.

Men i takt med att kvalitet allt mer integreras med processer inom närliggande områden har kvalitetscheferna fått gott stöd av senare versioner av ledningssystemstandarder.

En av de stora förändringarna var införandet av High Level Structure (HLS). Den innebär att till exempel Iso 9001, Iso 14001och Iso 45001, men även branschstandarder som IATF 16949 nu är uppbyggda enligt samma övergripande struktur.

– Det har gjort det betydligt lättare för kvalitetscheferna att kugga i de olika frågorna med varandra och bedriva ett processinriktat kvalitetsarbete som är integrerat med närliggande områden, förklarar Andreas Jansson.


Jobba både operativt och strategiskt

Parallellt med att kvalitetscheferna fått flera tunga frågor att ta ställning har kraven också ökat på att kunna jobba både operativt och strategiskt, det som brukar kallas ambidexteritet, tvåhänthet. Kvalitetscheferna måste ha förmåga att kunna växla fokus – från ena stunden jobba strategiskt med förnyelse, utveckling och innovation till att andra stunden jobba mer operativt för att kunna åstadkomma maximal effektivitet och minimalt resursutnyttjande.

Men även här har de senaste versionerna av ledningssystemstandarder bidragit till ökad anpassning, menar Andreas Jansson.

– En standard som Iso 9001 ställer numera krav på att organisationen lyfter blicken även till strategisk nivå. Det kan konkret handla om allt från att säkra de globala värdekedjorna till att dokumentera spårbarheten ur hållbarhets- och livscykelperspektiv samt hur verksamheten påverkas av klimatförändringarna, konstaterar han.


Sitter i högsta ledningen

Ledningens engagemang är också en viktig punkt i standarderna.

– I det avseendet är organisationerna som regel väl rustade. De flesta kvalitetschefer sitter i högsta ledningen och har god inblick i strategiarbetet. Utmaningen ligger sedan i att kunna föra ned det strategiska arbetet till operativ nivå, säger Christos Skodras.

Samtidigt skiljer sig kvallitetschefsrollen kraftigt åt mellan olika organisationer, konstaterar Johan Sund.

– Det är inte samma sak att jobba som kvalitetschef i till exempel en kommun som inom fordonsindustrin eller att jobba lokalt som globalt. Det betyder att alla organisationer behöver fundera över vilka kompetenser som krävs och anpassa sig efter det, sammanfattar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.