Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Blogg Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Visste du att det finns en stark ömsesidig relation mellan digitalisering och kvalitetsutveckling? För några år sedan genomförde jag tillsammans med en kollega från Chalmers ett forskningsprojekt i syfte att studera relationen mellan digitalisering och kvalitetsutveckling. De flesta organisationer har arbetssätt för att arbeta med digitalisering. De flesta har även arbetssätt för att arbeta med kvalitetsutveckling. Problemet är att arbetssätten för digitalisering och kvalitetsutveckling i många fall är separerade från varandra. De hanteras inom två olika funktioner i en organisation och kommunikation samt etablering av gemensamma mål mellan dem existerar oftast inte. Även inom akademin är digitalisering och kvalitetsutveckling två separata discipliner. Utbytet av idéer för att lära från varandras discipliner är fragmenterad och begränsad.

Om man ser till syftet med både digitalisering och kvalitetsutveckling handlar det om att bidra till förbättrade produkter, tjänster och processer för organisationens kunder och intressenter samt att förbättra den inre effektiviteten. Tidigare forskning har visat att en bristfällig digitalisering är ett hinder för att uppnå en god lönsamhet. Vi vet också att en digitalisering som syftar till och åstadkommer både intern och extern effektivitet leder till en högre lönsamhet. Forskning visar samma relation mellan kvalitetsutveckling och lönsamhet – lyckas man med kvalitetsutvecklingen uppnår man en högre lönsamhet.

 

För att digitalisera en verksamhet och dess produkter, tjänster och processer är det en fördel att förstå den inbördes relationen mellan digitalisering och kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling består av värderingar, arbetssätt och verktyg. De vanligaste värderingarna inom kvalitetsutveckling är ledningens engagemang, kundorientering, allas delaktighet, processorientering, ständiga förbättringar och basera beslut på fakta. Med dessa värderingar kan vi utveckla organisationskulturen i syfte att uppnå såväl intern som extern effektivitet. Forskningen visar att digitaliseringen är beroende av exakt samma värderingar. Utöver detta möjliggör metoder och verktyg inom kvalitetsutveckling digitaliseringen.

En stor utmaning för organisationer och företag idag är digitaliseringen. Det råder många frågetecken kring hur man ska digitalisera sin verksamhet. Vilka rekommendationer kan då ges utifrån vår forskning?

 

För att digitalisera produkter, tjänster och processer behöver alla verksamheter utveckla en:

– Kultur som bygger på ovan nämnda värderingar

 

– Struktur som tydliggör verksamheten och dess processer

– Systematik för förbättringar

 

Vad innebär detta mer konkret? Jo, för att lyckas med digitaliseringen förutsätter det att en verksamhet:

• förstår kundernas och intressenternas behov, krav och förväntningar,

• ser verksamheten som tvärfunktionella flöden,

• tydliggör roller, ansvar och arbetssätt,

• mäter och förstår hur digitala produkter, tjänster och processer faktabaserat bör förbättras,

• engagerar och gör alla delaktiga i förbättringsarbetet av de digitala produkterna, tjänsterna och processerna.

Ledningens uppgift är att förstå, prioritera och skapa förutsättningar för att arbeta proaktivt med kvalitetsutveckling, då värderingar, arbetssätt och verktyg inom kvalitetsutveckling möjliggör digitaliseringen!

 

Hör gärna av dig med dina tankar kring digitalisering och kvalitetsutveckling!

———————————————————————————

Åsa Rönnbäck
SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
ar@siq.se

Läs mer om SQMA forskning på: www.sqma.se.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.