Länsstyrelsernas krisarbete måste vässas

Förbättringsarbete Länsstyrelsernas arbete med krisberedskap behöver förbättras på flera sätt, bland annat behöver många län öva mer på krishantering, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Länsstyrelserna har ansvar för att minska sårbarheten i samhället och ska bland annat kunna ta över det operativa ansvaret för den kommunala räddningstjänsten vid större händelser. De ska även verka för att olika aktörer i länet har en god krisberedskap vid händelser som exempelvis naturkatastrofer, epedimier eller störningar i teknisk infrastruktur.

Men det finns en hel del förbättringar att göra, enligt en granskning från Riksrevisionen. Alla länsstyrelser tar fram risk- och sårbarhetsanalyser, men granskningen visar att användningen ibland är begränsad. Analyserna ser också olika ut i olika län, vilket försvårar arbetet med att ta fram nationella riskbilder och övergripande bedömningar av samhällets krisberedskap. Dessutom finns det brister i kvaliteten när det gäller uppföljning av kommunernas krisberedskap.

– Arbetet med krisberedskapen behöver bli effektivare, bland annat bör länsstyrelserna genomföra krishanteringsövningar i större omfattning. Risken är annars att en kris blir värre än vad den hade behövt bli, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Läs mer här

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.