Lean viktigt verktyg i Volvo CE:s hållbarhetsarbete

Hållbarhet och kvalitet Volvo CE driver sedan flera år tillbaka ett globalt arbete med sikte på att vara branschledande inom hållbar utveckling. De ser många beröringspunkter mellan Lean och hållbarhetsarbete.
– Lean-metodiken är ett viktigt verktyg för att minska energislöseriet och öka resurseffektiviteten, fastslår Adam Björk, director sustainability and public affairs.

Lean viktigt verktyg i Volvo CE:s hållbarhetsarbete
Adam Björk lyfter bland annat fram det integrerade ledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som en förklaring till framgångarna.

Volvo Construction Equipment, som ingår i Volvo AB, är en av världens ledande tillverkare av entreprenadmaskiner med totalt cirka 14 700 anställda och 14 fabriker runt om i världen – Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Brasilien, Kina, Sydkorea och Indien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Fabrikerna har givetvis väldigt olika förutsättningar att arbeta med hållbarhet. I till exempel Sverige är det nästan svårt att använda någonting annat än förnybar energi, medan det omvända gäller i länder som Kina och Sydkorea, förklarar Adam Björk.

Ändå ligger det en styrka i den världsomspännande organisationen, menar han.

– Hållbarhet handlar mycket om att bygga en kultur och skapa medvetenhet. Nu kan vi dela med oss av våra erfarenheter och lyfta fram goda förebilder för att inspirera varandra, säger han.

Fem huvudområden

Trots utmaningarna har Volvo CE satt upp målet att vara branschledande inom hållbarhet utifrån de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Fem huvudområden lyfts särskilt fram i arbetet:

  1. Reducera emissioner.
  2. Begränsa resursanvändning.
  3. Förbättra arbetsmiljö, hälsa och välmående.
  4. Jobba med affärsetiska frågeställningar.
  5. Driva social utveckling.

– Ambitionen är att integrera det här så mycket som möjligt i hela värdekedjan – från våra underleverantörer och hela vägen ut till kund och samhället i stort. Det är en grundläggande filosofi, förklarar Adam Björk.

Flera konkreta åtgärder ingår för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Volvogruppen är till exempel en av få fordonstillverkare i världen som ingår i Världsnaturfondens Climate Savers, ett klimatprogram som engagerar företag att minska sin klimatpåverkan.

Globalt samarbete

Förutom det interna arbetet med bland annat energieffektivisering innebär åtagandet inom Climate Savers att man även ska verka för ökad hållbarhet inom sitt industrisegment. Det är en av anledningarna till att Volvo CE är initiativtagare till Construction Climate Challenge, ett globalt branschsamarbete inom bygg- och anläggningsindustrin som främjar forskning och utveckling samt anordnar olika arrangemang på temat hållbarhet.

– För närvarande tittar vi på hur vi ska jobba framåt och för diskussioner med Världsnaturfonden för att kunna ta ytterligare steg, säger Adam Björk.

Program för energieffektivisering

Arbetet med hållbar utveckling är mångfacetterat och omfattar i dag ett helt batteri av åtgärder i olika delar av organisationen. På produktionssidan inleddes redan 2013 ett program för energieffektivisering.

Alla dimensioner av hållbarhetsbegreppet går som en röd tråd genom programmet för energieffektivisering, menar han.

– De tydligaste kopplingarna finns visserligen till den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Men även de sociala aspekterna finns med där vi till exempel sätter fokus på hälsa och säkerhet, säger Adam Björk.

Integrerat ledningssystem

Arbetet med hållbarhet har också gett gott resultat. Energianvändningen har reducerats kraftigt och på fem år har energinotan kapats med i storleksordningen 100 miljoner kronor, motsvarande 27 procents mindre energiåtgång per producerad enhet.

Adam Björk lyfter bland annat fram det integrerade ledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som en förklaring till framgångarna.

– Går man några år tillbaka i tiden var det en stab som arbetade med kvalitet och en annan med miljö. Nu är många av stuprören borta och vi jobbar mer integrerat med de här frågorna. De nya uppdaterade standarderna för ledningssystem har också underlättat ett integrerat arbetssätt med kvalitet och hållbarhet, säger han.

Lean-metodik

Ett verktyg som också ger stöd i arbetet med ständiga förbättringar är Volvo Production System (VPS) som har stora likheter med Lean. Redan tidigt insåg man möjligheterna att integrera hållbarhetsfrågorna i VPS-arbetet.

Inte minst i genomförandet av programmet för energieffektivisering ute på produktionsanläggningarna kom VPS till nytta för att både skapa medvetenhet i organisation och få rätt struktur på arbetet, menar Adam Björk.

– Ta bara en sådan sak som våra gembarundor som var otroligt viktiga för att lokalisera energiförluster och identifiera förbättringsområden, säger han.

Enligt Adam Björk finns många beröringspunkter mellan Lean och hållbar utveckling.

– Allt handlar ju till syvende og sidst om att minska slöseri och öka resurseffektivitet. Att göra rätt från början och bygga in kvalitet i processerna bidrar till hållbar utveckling.

Dolda vinster

För Volvo CE:s del har arbetet med hållbar utveckling gett upphov till både ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. Men allt har för den skull inte kommit upp på bordet, menar Adam Björk.

– Det finns också många dolda vinster, så kallade ”non energy benefits”. Så summan av vårt energiarbete är egentligen större än vad som syns på papperet, sammanfattar han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.