Medarbetardriven innovation skapar mervärde

Innovation Skippa myten om det ensamma, kreativa geniet och låt alla medarbetare blir delaktiga i innovationsarbetet. En ny avhandling visar att medarbetardriven innovation kan skapa mycket mervärde för företag.

Medarbetardriven innovation skapar mervärde
Izabelle Bäckström, Lunds Universitet.

Izabelle Bäckström är forskare i industriell ekonomi vid Lunds universitet och hon har riktat in sig på hur företag engagerar sina medarbetare i innovationsarbetet utan att de har en uttalad innovationsroll.

Medarbetardriven innovation kan skapa många mervärden men för att lyckas krävs aktiva chefer som ger tydlig återkoppling och som uppmuntrar och ger utrymme för kreativt arbete.

Under fem år har hon följt ett globalt it-företag som har stimulerat innovation genom att bjuda in samtliga anställda till att delta i innovationsarbetet.

Medarbetarna bjuds in

Där har Izabelle Bäckström har undersökt hur medarbetarna bjuds in till att lämna idéer och vidareutveckla sina koncept oavsett utbildningsnivå, bakgrund eller nuvarande yrkesroll i organisationen och på så sätt både tillåts och uppmuntras till att bli partners i innovationsarbetet.

– Jag har följt hur de arbetar med innovationsprocesser i ett alltmer digitaliserat sammanhang, där den traditionella förslagslådan har bytts ut mot ett digitaliserat idéhanteringssystem. Jag har studerat möjligheter och komplikationer i processen genom att fokusera på interaktionen mellan medarbetarna och ledningen i denna process. Det handlar dels om ett fokus på medarbetarens uppfattning av sitt deltagande, dels ledningens sätt att hantera, selektera och utvärdera medarbetarnas idéer, säger Izabelle Bäckström.

Medarbetardriven innovation som koncept berör en mångfald av idéer, det vill säga hur man engagerar alla medarbetare – oavsett bakgrund – och stimulerar samskapande på olika hierarkiska nivåer i en organisation.

Återkoppling viktig

Izabelle Bäckström intresserar sig för processen; vad som händer med idéerna, hur ledningen hanterar de förslag som kommer in och hur man väljer ut de förslag som tas vidare i processen. Inte minst är återkopplingen till medarbetarna viktig.

I innovationssammanhang omnämns ofta ”det kreativa geniet” som källa till idéer och projektledare av idékonceptet för att arbetet ska kunna ta konkret form och slutligen komma att implementeras. Många gånger kräver detta att individen själv lägger värdefull fritid på att vidareutveckla sin idé utanför arbetstid. Men att befästa en bild av en innovatör på myten om det kreativa geniet kan vara en spegelbild som är svår för alla medarbetare att identifiera sig med.

– Nyckeln är hur man samtalar om innovation i organisationen och att man ser till att inte enbart bjuda in utan även aktivt lyssna till medarbetarna som har expertkunskap om den dagliga verksamheten, berättar Izabelle Bäckström.

Skapa en bredare bild

Hon berättar att en avgörande faktor för framgång var att idéhanteringssystemet var väl integrerat i verksamheten för att uppmuntra medarbetare att relatera pågående projekt till innovation.

Det tycks alltså vara viktigt att skapa en mer mångfacetterad spegelbild som fler känner igen sig i. Izabelle Bäckström menar att den framgångsrike intraprenören, som driver interna projekt framåt oavsett förutsättningar, spelar stor roll men att kollektivet runt intraprenören är minst lika viktig.

– För en stark kreativ innovationspotential är kollektivet viktigt att belysa. Vissa medarbetare har entreprenörsegenskaper medan andra är minst lika viktiga analytiska bollplank, avslutar Izabelle Bäckström.

Läs hela studien här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.