Mellanchefen håller i nyckeln till framgång

Mellanchefen är nyckeln till företagens medarbetarengagemang. Men brist på stöd gör att många misslyckas visar en ny rapport.

Aktiva och intresserade ledare som stöttar sina mellanchefer har goda förutsättningar för att engagera sina medarbetare och därmed öka sitt företags lönsamhet. Det är de flesta svenska chefer medvetna om. Trots det har de flesta har ändå inte kommit särskilt långt vad gäller medarbetarengagemang och delaktighet. Det visar rapporten ”Ledarskap för tillväxt” som tagits fram av projektet Framgång för Sverige. Bakom rapporten står de två undersökningarna ”Varför gör inte chefer som de säger?” och ”Därför gör inte chefer som de säger!” som genomförts mellan 2001 och 2004. Sammanlagt har cirka 3 000 organisationer inom näringsliv och kommunal förvaltning svarat på frågor kring ledarskap och vad som driver tillväxt.

Stöd och information

Rapporten visar att det är mellancheferna som har en nyckelroll i skapandet av en delaktighetskultur. Som ledningsgruppens länk till medarbetarna har de stora möjligheter att skapa ökat engagemang. Men det är också här som kedjan lätt kan brista. Undersökningen visar nämligen att ett av de största hindren för mellanchefernas delaktighetsarbete är bristande stöd och information från högsta ledningen. Problemet är störst inom kommunal förvaltning. Där är mellancheferna mest missnöjda med kommunikationen och informationen från chefen och de upplever även att bristande resurser är ett dilemma. Mellancheferna vill gärna arbeta mer långsiktigt och de vill också hellre ha chefer som är goda ledare än chefer som har expertkunskaper.

Hinner inte med

Ett annat resultat från undersökningen visade sig vara att det i många ledningsgrupper finns det ett glapp mellan viljan att satsa på delaktighet och förmågan att verkligen göra det. Chefer gör helt enkelt inte som de säger. En orsak till glappet är tidsbristen.

– Många vill mycket mer än vad de hinner med, menar Elisabet Wahlman, vd på SIS Forum som är en av parterna i projektet Framgång för Sverige.

Hon tror också att en del chefer sitter fast i ett alltför kortsiktigt tänkande och att de egentligen inte prioriterar mjuka frågor som delaktighet och engagemang hos medarbetarna. En orsak till det kan vara att de känner sig osäkra i sin ledarroll.

Delaktighet och jämställdhet viktigt

De företag som satsar mest på medarbetarengagemang är också de som säger sig ha den bästa lönsamhetsutvecklingen. Det gör de genom att lyssna på sina medarbetare, ställa frågor till dem och låta dem vara delaktiga i företagets resultat och visioner. Dessutom visar undersökningen att samma företag som satsar mest på medarbetarengagemang också sätter jämställdhet högt på prioriteringslistan.

– Är man bra på delaktighet så är man bra på jämställdhet, för då ser man människan, säger Bo Bäckman på Relevant information, som har deltagit i analysen av undersökningsresultaten.

Han menar att både jämställdhet och delaktighet är viktiga faktorer för att öka lönsamheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.