Ny strategi ska stoppa farliga produkter

Marknadskontroll Inte minst den explosionsartade försäljningsökningen inom e-handel innebär nya utmaningar för produktsäkerheten. Kontroller har till exempel visat att en majoritet av produkterna från tredje land som säljs on line inte uppfyller säkerhetskraven. Under ledning av Swedac håller nu svenska myndigheter på att slutföra arbetet med en nationell strategi för marknadskontroll enligt nya gemensamma EU-krav.

Ny strategi ska stoppa farliga produkter
Många produkter från tredje land kan vara direkt farliga att använda. Foto: Stock Adobe.

Huvudregeln på EU:s inre marknad är att en vara som är lagligen saluförd i en medlemsstat fritt ska kunna cirkulera på marknaden utan ytterligare prövning eller andra restriktioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Tillverkaren, importören och distributören har alltid huvudansvaret för att endast säkra och pålitliga produkter kommer ut på marknaden.

Det krävs alltså ingen förhandskontroll från myndigheternas sida. Däremot har myndigheterna till uppgift att övervaka marknaden genom så kallad marknadskontroll som sker i form av både planerade kontroller och direkta ingripanden när någon brutit mot reglerna.

Robin Lundgren, utredare, Swedac.
Robin Lundgren, utredare, Swedac.

– Marknadskontroll har flera syften, säger Robin Lundgren, utredare för marknadskontroll på Swedac. Dels ska den skydda konsumenterna, dels motverka snedvridning av konkurrensen mellan företag. Ingen ska kunna skaffa sig konkurrensfördelar genom att fuska.

Enorm mängd produkter

Marknadskontrollen omfattar främst det så kallade harmoniserade området, det vill säga produkter som omfattas av den gemensamma EU-lagstiftningen och som därmed ska förses med CE-märke eller andra märkningar.

Förutsättningarna för marknadskontroll har dock förändrats radikalt på senare år, konstaterar Robin Lundgren.

– Det är en enorm mängd produkter som kommer ut på den inre marknaden; det går inte att kontrollera allt. Men inom de flesta harmoniserade områden finns det produktstandarder att utgå från. Om standarden uppfylls bör tillverkaren kunna anta att kraven är uppfyllda, förklarar Robin Lundgren.

Inte minst den explosionsartade ökningen inom e-handeln har inneburit nya utmaningar i samtliga skeden av marknadskontrollprocessen. Många av de kontroller som gjorts visar till exempel att en majoritet av produkterna från tredje land som säljs på marknadsplatser on line inte uppfyller grundläggande krav på hälsa, säkerhet och miljö. I vissa fall är de till och med direkt farliga att använda.

– Det är svårt att kartlägga marknaden när spårbarheten i många fall är bristfällig samtidigt som det råder oklarheter kring hur många unika produkttyper som finns samt vem som är ansvarig och därmed bäst lämpad att vidta rättelse, konstaterar Robin Lundgren.

Ny EU-förordning

För att ytterligare effektivisera och harmonisera marknadskontrollen antog EU-kommissionen en ny marknadskontrollförordning som började tillämpas fullt ut i mitten av juli 2021. Redan den 1 januari 2021 infördes också krav på att centrala samordningskontor inrättades i samtliga medlemsstater.

Däremot står det fortfarande medlemsstaterna fritt att själva bestämma vilka marknadskontrollmyndigheter som ska utföra kontrollen och hur de ska organiseras. I Sverige är det 13 myndigheter som har marknadskontrollansvaret.

Swedac har utsetts till centralt samordningskontor och ansvarar även för samordning av marknadskontrollen genom Marknadskontrollrådet, som består av representanter för 18 statliga myndigheter, alltså en något bredare krets än de som omfattas av EU:s marknadskontrollförordning.

Nationell strategi

En av samordningskontorets uppgifter är att minst vart fjärde år ta fram och följa upp en nationell strategi för marknadskontroll, enligt den nya EU-förordningen. Syftet är att främja ett konsekvent, övergripande och samlat tillvägagångssätt för marknadskontroll.

Eftersom handeln i dag är global behöver marknadskontrollmyndigheterna samarbeta över nationsgränserna för att marknadskontrollen ska bli effektiv, menar Robin Lundgren.

– Det gränsöverskridande samarbetet är en nödvändighet för en rättvis konkurrens och att säkra produkter i överensstämmelse med den harmoniserade lagstiftningen tillhandahålls på den inre marknaden, betonar han.

Gemensamma prioriteringar

Den svenska strategin täcker ett stort antal produktområden som till exempel leksaker, elektrisk utrustning, kemikalier, maskiner, mätinstrument, radioutrustning, personlig skyddsutrustning och byggprodukter.

Det är nu första gången som de svenska myndigheterna enats om gemensamma prioriteringar i syfte att stärka marknadskontrollen inom olika områden. Dessutom är det första gången som nuläget för den svenska marknadskontrollen har kartlagts, trender identifierats och prioriterade områden pekat ut inriktningen för de kommande åren.

– Inom de prioriterade områdena har myndigheterna planerade aktiviteter inom marknadskontroll som kommer att ha konkret effekt på produktsäkerheten för konsumenter och företagens villkor, konstaterar Robin Lundgren.

Digitalt GD-möte

Arbetet med den nationella strategin inleddes i juni förra året med att tillsätta en arbetsgrupp, där en dialog förts om innehållet. Swedac har inhämtat och analyserat underlag från alla berörda myndigheter samt tagit fram ett förslag till strategi.

Processen befinner sig nu i ett slutskede och för några dagar sedan hölls ett digitalt möte med myndigheternas generaldirektörer i syfte att förankra och enas om strategin.

– Generaldirektörerna uttryckte ett starkt stöd för förslaget och enighet kring innehållet kunde uppnås, förklarar Robin Lundgren.

En slutversion kommer nu att färdigställas innan Swedac överlämnar förslaget till strategi senast den 16 mars. Regeringen kommer sedan att fatta beslut om strategin som senast den 16 juli ska meddelas till Europeiska kommissionen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.