Nya ISO-9001 ingen match för sjukvården

Det går trögt med användningen av ISO 9000 inom sjukvården. Men det finns pionjärer. Barnkliniken i Karlskrona är inte bara ett steg före utan två. De har redan gjort en ISO 9000-certifiering och är nu klara för en ny. Nu enligt nya ISO 9001:2000.

Blekinge sjukhus barnklinik i Karlskrona har arbetat systematiskt med kvalitet sedan 1995. Två år senare inleddes arbetet med en ISO 9002-certifiering. De gjordes inom ett pilotprojekt där Socialstyrelsen det statliga ackrediteringsorganet Swedac ville testa om kvalitetsledningssystemet inte bara var lämpat för varuproducerande verksamheter utan ockcå passade för tjänsteproducerande verksamheter, som till exempel sjukvården.

Nu har ISO 9002 efter en genomgripande revidering blivit införlivat i ISO 9001:2000. Barnkliniken i Karlskrona är som vanligt tidigt ute och har redan i princip genomfört implementeringen av den nya versionen. Sent i vår hoppas man bli certifierad på nytt.

– Omställningen från ISO 9002 till ISO 9001 har varit väldigt lätt, säger John Andersson, överläkare på barnkliniken. Det nya med ISO 9001 är egentligen bara att vi har beskrivit en ledningsprocess i verksamheten. Det handlar till exempel om vilka beslutsgångar vi har.

I övrigt menar John Andersson att arbetet med övergången till ISO 9001 inte inneburit mer än att de har förfinat sina processer en aning.

– Det innebär exempelvis att vi har gjort förbättringar eller hittat nya delprocesser, förklarar John Andersson.

Nya ISO inga problem

John Andersson menar att ISO 9000 lämpar sig mycket bra för sjukvården och att den hela tiden har gjort det. Nya ISO 9001 innebär enligt Andersson ingen revolution i den meningen.

– Jag är ganska övertygad om att de allra flesta sjukvårdsenheter egentligen redan arbetar processorienterat. Då handlar det mer om att dokumentera det arbetet man redan gör samt samordna med partners på angränsande kliniker, hävdar han.

I Karlskrona hade man redan gjort sina processbeskrivningar när ISO-arbetet första gången inleddes. Men genom standardens krav hittade man nya effektiviseringar i verksamheten.

– Vi såg var det utfördes dubbelarbeten och vi kunde se vilka samarbetsvinster vi kunde göra med till exempel öppenvården, laboratoriespecialisterna och apoteket, berättar John Andersson

ISO 9001 har dock inneburit att klinikens verksamhetsbeskrivning nu ser lite annorlunda ut. Tidigare utgick den punkt för punkt efter hur standarden ser ut. Men nu bygger den på de åtta ledningsprinciperna som är helt nya efter revideringen.

– Idag utgår verksamhetsbeskrivningen mer från hur verksamheten egentligen ser ut, och inte standarden. Det tror jag har gjort att verksamhetsbeskrivningen blivit mer lättillgänglig för alla medarbetare, säger John Andersson.

Bakgrund ISO 9000 inom sjukvården

Den nya ISO 9000:2000 anses mer anpassad för tjänsteverksamheter vilket skulle möjliggöra en större användning av standarden inom sjukvården. Det europeiska standardiseringsarbetet kring sjukvården och ISO 9000 görs i det europeiska standardiseringsorganet CEN, European Committee for Standardization. SIS, Swedish Standards Institute, har ansvaret för sekretariat och projektledning. Arbetet är i första hand inriktat på sjukvårdens utvecklings- och förbättringsarbete, inte på certifiering. SIS har också utarbetet ett förslag till sjukvårdsspecifika guider eller handböcker för ledningssystemstandarden ISO 9001 och den mer utvecklingsinriktade 9004.

Sjukvården, med sin tydliga prägel av tjänsteverksamhet, sköter traditionellt sin kvalitetutveckling med Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller det egna verktyget QUL, Qvalitet, Utveckling och Ledarskap. Men i mitten på 90-talet vaknade gradvis intresset för att arbeta med ISO 9000 inom hälso- och sjukvården. I april 1996 bestämde sig Swedac i samråd med Socialstyrelsen att genomföra ett projekt för att ta reda på om ISO 9000 skulle kunna användas inom hälso- och sjukvård och inom tandvården. Projektet innebar att så kallade utbildningsrevisioner, alltså revisioner som inte syftade till certifiering, genomfördes på fyra olika kliniker. En barn- och ungdomsklinik, en medicinklinik, en klinik för oral kirurgi och en folktandvårdsklinik deltog i projektet. Slutsatsen, som presenterades våren 1999, blev att ISO 9000 ”går mycket bra att applicera inom hälso- och sjukvård samt inom tandvård”.

Fakta

Nyheter i nya ISO 9000:2000

De huvudsakliga nyheterna i de reviderade ISO 9000-standarderna är det fokus som gjorts på högsta ledningens engagemang, vikten som lagts vid processmodellen, ständig förbättring och ökande nytta för kunder såväl som för övriga intressenter. De viktigaste förändringarna i nya ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav, är att standarden ersätter, SS-EN ISO 9001, utgåva 1, SS-EN ISO 9002 och SS-EN ISO 9003. Nya ISO 9001 är samordnad med ISO 14001:1996 för att förbättra samstämmigheten mellan de båda standarderna och därmed underlätta för organisationer som vill tillämpa ett integrerat verksamhetssystem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.