Nya råd om kvalitetsredovisning i skola

Nu ska det bli större fokus på kvalitetsredovisning i skola och förskola. Regeringen ger nämligen Skolverket i uppdrag att utarbeta nya allmänna råd om hur kvalitetsredovisningar i skola och förskola ska vara utförda.

– Det är viktigt att stärka kvalitetsarbetet i den svenska skolan så att brister uppmärksammas och åtgärdas snabbt. Det kan till exempel handla om hur skolorna hjälper elever som är i behov av särskilt stöd, säger skolminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet från 1997 ska varje kommun, varje skola, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Syftet med kvalitetsredovisningen är att främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga de nationella målen för verksamheterna.

Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att utarbeta nya allmänna råd med kompletterande kommentarmaterial om kvalitetsredovisning. Samtidigt ger regeringen Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja implementeringen av förordningen om kvalitetsredovisning. Skolverkets allmänna råd ska tydliggöra vilket innehåll en kvalitetsredovisning bör ha. Det är också viktigt att kvalitetsredovisningarna görs tillgängliga för allmänheten, framför allt för berörda elever, barn och deras föräldrar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.