Offentlig förvaltning på kundernas villkor

Visionen om 24-timmarsmyndigheten ska göra den offentliga förvaltningen både mer tillgänglig och effektivare. E-tjänster är ett sätt att kundorintera verksamheten, men ännu har många myndigheter, kommuner och landsting lång väg kvar.

24-timmarsmyndigheten är statens vision för en modern, effektiv och medborgarorienterad offentlig förvaltning. Visionen om 24-timmarsmyndigheten handlar om bättre service, öppenhet och lyhördhet och effektivitet. Det innebär en förvaltning där myndigheter samverkar för att bättre möta kundernas, alltså medborgares och företags, behov. Att förvaltningen är öppen och tillvaratar kundernas åsikter på hur förvaltningen kan bli bättre och en förvaltning som effektiviserar och ständigt omprövar sin verksamhet.

It viktigt verktyg

Förverkligandet av visionen om 24-timmarsmyndigheten ska varje myndighet, kommun och landsting forma på eget sätt och i samverkan med andra. Utmaningen är att ge alla medborgare och företag 24-timmarsmyndighetens alla fördelar.

24-timmarsmyndighetens kundorienteringen inom den offentliga förvaltningen kan exempelvis innebära att ett ärende så långt som möjligt bara bör kräva en myndighetskontakt.Informationstekniken och elektronisk förvaltning är de viktigaste instrumenten i det arbetet.

Enkla e-tjänster

E-tjänster på internet har blivit ett synbart exempel på såväl statliga myndigheters som kommuners och landstings arbete med 24-timmarsmyndigheten. Statskontoret presenterade tidigare i år en granskning av e-tjänsterna hos 80 myndigheter, 62 kommuner och samtliga landsting.

Undersökningen visar att i stort sett samtliga myndigheter, kommuner och landsting i undersökningen har lagt ut blanketter på sina webbplatser. Landstingen har klart fler exempel på onlineansökningar, det vill säga tjänster som innebär att exempelvis ansökningar kan skickas elektroniskt, än myndigheter och kommuner. Inom landstinget är den vanligaste onlinetjänsten förnyelse av recept och att boka tider för vård.

Interaktiva tjänster

När det gäller e-tjänster som innebär någon form av individualiserad ärendehantering, tjänster som kräver inloggning, har bara ungefär en tredjedel av kommunerna, landstingen och myndigheterna i undersökningen sådana tjänster. Flera kommuner erbjuder dock exempelvis tjänsten gymnasieansökan. Var tredje kommun i Statskontorets undersökning erbjuder sina kommuninnevånare den möjligheten. I övrigt erbjuds exempelvis personligt konto till interna nätverk eller personlig arbetsplatsansökan.

Bara åtta procent av myndigheterna har en e-tjänst som innebär att kunden kan följa ett ärende, och för kommunerna och landstingen är den e-tjänsten nästan obefintlig. Man har dock kommit längre när det gäller avancerade interaktiva informationstjänster. Minst varannan offentlig institution i undersökningen erbjuder någon form av avancerad interaktiv tjänst. Det är tjänster som kan handla om att kunna räkna ut taxor och avgifter eller få svar på geografiska frågor via elektroniska kartor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.