Ohövlighet är ett arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljö Inte alla tycker att det känns bra att återvända till jobbet efter semestern. En faktor som påverkar känslan är bemötandet från medarbetare. En ny studie visar att ohövlighet på arbetsplatsen kan leda till ohälsa, men också att vittnen oftare reagerar när det ohövliga beteendet kommer från personer med makt.

Ohövlighet är ett arbetsmiljöproblem
Ohövlighet skapar ohälsa på arbetsplatsen, visar studie. Foto: Stock Adobe

Tomas Jungert, Lunds universitet och Kristoffer Holm, Malmö universitet, har undersökt maktrelationer på och vad som får folk att säga ifrån när de bevittnar ohövlighet på arbetsplatsen. Ohövlighet definieras av forskarna som lågintensiva negativa handlingar som bryter mot normer för respekt på arbetsplatsen. I studien fick personer göra en uppskattning av andras makt och koppla det till hur allvarliga de uppfattade olika situationer, samt hur de själva skulle agera om de blev vittnen till ohövlighet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ohövlighet påverkar både utsatta och vittnen

Det visade sig att de flesta upplevde situationen som allvarligare om förövaren hade mycket makt i förhållande till den utsatta personen. Då är också benägenheten att agera större och erbjuda sitt stöd till den som blivit utsatt.

– Resultaten är särskilt viktiga eftersom ohövliga beteenden ofta är svåra att sätta fingret på. Men forskningen visar att även lågintensiva beteenden från personer utan mer upplevd makt kan ha negativa konsekvenser, och det är viktigt för åskådare att komma ihåg att även subtila kränkningar kan vara allvarliga, säger Tomas Jungert i en kommentar till Malmö universitet.

Ohövlighet får negativa konsekvenser både för de som utsätts och de som bevittnar beteendet, har forskarnas tidigare undersökningar visat. Det kan kopplas till minskat välbefinnande, sömnsvårigheter och andra somatiska och psykiska stressymptom och även leda till att medarbetare söker sig till andra arbetsplatser.

Men det är inte alltid så att den som utsätter andra är medveten om hur beteendet påverkar andra, enligt Kristoffer Holm:

– Beteendet kan vara subtilt, tvetydigt och inte alltid lätt att definiera. Det kan handla om en nedlåtande kommentar, att inte bjuda med på fikat, att inte lyssna på någon eller att himla med ögonen.

Metod kan motverka ohövlighet

Kristoffer Holm forskar på en metod för ökad hövlighet och ett bättre socialt klimat på svenska arbetsplatser. Här finns hälsovinster att göra, eftersom sett gott socialt klimat motverkar sjukskrivningar. Dessutom ökar arbetstillfredsställelsen liksom tilliten till ledningen. Metoden bygger på regelbundna workshoppar där arbetsgruppen får identifiera positiva beteenden, hur de främjas och vilka fallgropar som finns.

– Vi kan alla hjälpas åt för att minska sådana beteenden på jobbet. Att själv föregå med gott exempel genom att vara hövlig är ett sätt. Ett annat är att markera tydligt, på ett respektfullt sätt, om man blir åskådare till ohövlighet, kommenterar Kristoffer Holm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.