Ökad kvalitetskonkurrens kräver handlingskraft

Internationellt Västvärldens ledare måste släppa blicken från kortsiktiga kvartalsrapporter och istället börja driva förbättringar på alla nivåer. Annars har Kina och Indien snart sprungit om oss, varnar Lars Sörqvist.

Ökad kvalitetskonkurrens kräver handlingskraft

Sedan ett antal år pågår en stark upptrappning av kvalitets- och förbättringsinitiativen i framför allt Kina och Indien. Kineserna antog 2011 en 10-årsplan gällande kvalitetsutveckling inom landets industri och statliga verksamhet. Ambitionen är oerhört hög. Målen är att 2025 vara i nivå med den kvalitetsnivå västerländska organisationer levererar och 2050 ska kinesisk kvalitet vara den högsta av alla. Idag lägger man enorma resurser på att nå dessa mål.

I Indien pågår en motsvarande utveckling men där drivs den istället från de stora företagsgrupperna med Tata Group i spetsen. Detta är något som på sikt kan komma att påverka västvärlden och vårt välstånd oerhört mycket.

Vid en jämförelse påminner kvalitetssatsningarna i dessa länder om vad som skedde i Japan under 50- och 60-talen. 

En målmedveten satsning att bli bättre och nå global framgång. Tidigt kom många signaler gällande japanernas framfart men få tog dem på allvar. Först då kvaliteten på japanska produkter började komma ikapp på 70-talet reagerade folk och västvärlden drabbades av en allvarlig kvalitetskris.

Vissa branscher, så som bilindustrin, lyckades åter resa sig även om stora marknadsandelar permanent togs av de japanska tillverkarna. Andra branscher togs totalt över av japanska företag. Om Kina och Indien skulle nå en motsvarande framgång skulle det drabba västvärlden enormt. 

Dessa länder är inte bara väldigt mycket större än Japan, de har dessutom både resurser och kompetens på en helt annan nivå än vad japanerna hade efter krigsförlusten.

Situationen bör också ställas i relation till vad västerländska organisationer gör idag. Systematiskt förbättringsarbete, värdeskapande och kvalitet är relativt lågt prioriterat. Vi är upptagna med kortsiktig utveckling, börskurser, kostnadsjakter och kvartalsekonomisk optimering. Allt för få ledare förstår behovet av och leder personligen ett systematiskt förbättringsarbete. Politiskt är dessutom väst, och då särskilt Europa, lamslaget av flyktingsituationen, EU-interna problem och svaga stadsmakter i många länder.

Vad krävs då? Precis som kineserna och indierna behöver vi fokusera starkt på kvalitet och förbättringsarbete. 

Verksamheterna måste ständigt utvecklas mot att bättre möta kundernas behov med minsta möjliga resursförbrukning. Något som dessutom utgör grunden för en hållbar samhällsutveckling. Detta ställer stora krav på ledningarnas kompetens, förmåga och engagemang. Förbättringsfrågan behöver genomsyra och dominera ledningsarbetet. Ledare på alla nivåer måste lägga en betydande del av sin arbetstid på förbättring.

Detta kräver även ökad kunskap bland huvudmän, politiker, ägare och styrelser. Idag har ytterst få styrelser någon djupare kompetens inom kvalitets och förbättringsfrågor, vilket tyvärr starkt motverkar den kontinuitet och långsiktighet som är totalt avgörande för framgång.

Glädjande nog finns det lysande undantag. AB Volvos nya vd Martin Lundstedt är ett bra exempel. 

Trots företagets utmaningar markerar han tydligt att vad Volvo primärt behöver är kundfokus och ständiga förbättringar. En annan förebild är Håkan Samuelsson som på motsvarande sätt leder Volvo Cars mot världsklass. Intressant nog är båda dessa duktiga ledare starkt präglade av sina år inom Scanias framgångsrika kvalitets- och förbättringsarbete.

Dessa exempel visar i mina ögon att allt är möjligt. Svenska verksamheter har ett fantastiskt utgångsläge baserat på våra kompetenta och kreativa medarbetare, men det krävs också rätt ledarskap för att fina resultat ska nås!

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.