Hållbarhetsansvarig: Det är dags att börja jobba mer strategiskt

Sponsrat av Stratsys Hållbarhetsarbete är inte längre ett komplement, ett positivt inslag eller en fjäder i hatten för bolag i framkant. Det är en kritisk del i den strategiska planeringen, specifika och mätbara hållbarhetsmål måste lyftas in i företagets övergripande strategi. Ett systemstöd hjälper till att genomföra arbetet på ett effektivt sätt.

Hållbarhetsansvarig: Det är dags att börja jobba mer strategiskt
Foto: iStock

Ökat behov av nya metoder för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är för många organisationer frånkopplat de övergripande målen, vilket gör det svårt för hållbarhetsansvariga att få gehör i ledningsgruppen och involvera samtliga. Det är ett omfattande administrativt arbete, och det tar tid att hålla sig ajour med uppdaterade lagkrav och andra bestämmelser. Behovet av effektiva, uppdaterade metoder kring hållbarhetsrapportering är därför större idag. Företag som prioriterar ett strategiskt och proaktivt hållbarhetsarbete stärker konkurrenskraften, ökar lönsamheten, och attraherar nya medarbetare och kunder.

 

Bemöt kommande krav och stärk företagets rykte

Sanna Fredriksson, Produktansvarig på Stratsys

Det dyker kontinuerligt upp nya krav inom hållbarhetsområdet, och de största företagen har haft lagkrav på sig i flera år. I och med exempelvis CSRD och CSDD kommer på sikt även mindre och medelstora företag påverkas. Sanna Fredriksson, Produktansvarig på Stratsys, ser hur det bidrar till att behovet av systemstöd ökar.

– Med CSRD kommer ökade krav på att redovisa och rapportera kring affärsmodeller, policys, mål, handlingsplaner, liksom mer data att hantera. Ett större internt engagemang kommer att krävas från flera resurser, och ett systemstöd gör samarbetet mellan dessa lättare, förenklar rapporteringsarbetet och effektiviserar processen.

 

Strategi, kommunikation och förändringsledning

Hållbarhetsaspekter behöver integreras i företagets övergripande styrprocesser, och en samsyn och gemensam ambitionsnivå behöver formuleras. Ett systemstöd samlar allt arbete på en plats och öppnar upp för ett bättre samarbete över avdelningar, kontor och kollegor sinsemellan.

– Ledningen behöver visa vägen och agera förebilder. Det bör finnas en logisk kedja från styrelsen nedåt i organisationen med en tydlig rollfördelning. Styrelsen ansvarar för det långsiktiga arbetet och att hållbarhetsambitionerna inkluderas i strategin. Alla på företaget är delaktiga i att implementera och rapportera arbetet, och hållbarhetsspecialisten stöttar organisationen och driver det övergripande hållbarhetsarbetet, förklarar Sanna.

Sammanfattning: det framtida behovet av ett systemstöd

För att hänga med i hållbarhetsutvecklingen med utökade lag- och rapporteringskrav kommer ett systemstöd att vara ovärderligt för de flesta företag. Hållbarhet är även en viktig aspekt av ett företags anseende och trovärdighet, och konsumenter och investerare är mer pålästa och ställer högre krav på företags hållbarhetsinvesteringar idag. Ett systemstöd underlättar arbetet bland annat genom att:

  • Effektivt samla data och analys på ett ställe med tydlig spårbarhet.
  • Möjlighet att rapportera hållbarhetsinitiativ samt integrera dessa i företagets övergripande strategi.
  • Följa åtgärder kopplade till exempelvis mål och risker, göra nya riskbedömningar, följa upp och rapportera. Just stöttning och påminnelser är kärnan i ett systemstöd.
  • Samarbetet inom organisationen förenklas och effektiviseras.
  • Underlaget från ett systemstöd kan enkelt delas med styrelse och externa intressenter.

Vill du veta mer om hur du väljer rätt systemstöd för hållbarhetsarbetet? Ta del av Stratsys guide till rätt systemstöd och läs mer om vårt verktyg för hållbarhetsstyrning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.