Kostnadsmedveten kvalitet: minska kvalitetskostnader och maximera effektiviteten 

Sponsrat av Stratsys När kvaliteten inte uppfyller förväntningarna kan det medföra betydande kostnader, både ekonomiskt och i form av minskad kundnöjdhet. Här går Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys, närmare in på hur man kan förbättra kvaliteten och uppnå kostnadseffektivitet genom att minimera kvalitetsbristkostnader inom olika verksamheter.

Kostnadsmedveten kvalitet: minska kvalitetskostnader och maximera effektiviteten 

Förståelse för kvalitetsbristkostnader och hur de uppstår  

Kvalitetsbristkostnader kan uppstå av en rad olika anledningar. De kan till exempel bero på felaktiga produkter, ineffektiva processer, kundklagomål, resursslöseri, administrativa fel och kvalitetsavvikelser.  

Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys

– Genom att aktivt arbeta med att minska kvalitetsbristkostnader kan verksamheter skapa en mer effektiv och kundorienterad organisation, samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft på marknaden, menar Lisa Sohlberg, kvalitetsexpert på Stratsys.  


Fördelarna med att minska kvalitetsbristkostnader:  

  • Förbättrad kvalitet och kundnöjdhet 
  • Ökad kostnadseffektivitet 
  • Ökat förtroende bland kunder och samarbetspartners 
  • Effektiv resursanvändning: 
  • Ökad konkurrenskraft 


Strategier för att minska kvalitetsbristkostnader  

– För att minska kvalitetsbristkostnader behöver verksamheter implementera strategier för att förbättra sina verksamhetsprocesser, förebygga fel och främja en kultur av kontinuerlig förbättring, fortsätter Lisa. Genom att etablera effektiva system för övervakning och analys av kvalitetsdata kan organisationer identifiera områden som behöver förbättras och fatta informerade beslut baserade på insamlade insikter. Det möjliggör en proaktiv inställning till kvalitetsförbättring och minimerar risken för kvalitetsrelaterade problem och kostnader i framtiden. 


En viktig komponent för att minska kvalitetsbristkostnader är att investera i ett digitalt verktyg som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet. 

– Ett digitalt verktyg kan bland annat förenkla och effektivisera hanteringen av data och dokument. Det kan också öka spårbarheten och transparensen i arbetet genom att skapa tydliga spår av aktiviteter. Fördelar som förbättrad kommunikation och samarbete uppnås genom enkel informationsdelning och möjligheter att hålla en öppen dialog, avslutar Lisa.  


Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete utgör en viktig inledande åtgärd för att minska kvalitetsbristkostnader och förbättra övergripande kvalitet och kostnadseffektivitet inom olika verksamheter. Upptäck hur
Stratsys verktyg stödjer organisationer i sitt kvalitetsarbete och uppnå ökad effektivitet. 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.