Visste du att strategisk planering kan försämra(!) ditt resultat?

Sponsrat av Centuri I svenska organisationer är vi jättebra på strategier och långsiktiga planer. Men tyvärr visar forskningen att strategisk planering faktiskt inte har någon påverkan på resultatet – i offentlig sektor är sambandet till och med negativt! (Raharjo & Eriksson) 2017.

Visste du att strategisk planering kan försämra(!) ditt resultat?

För att kunna göra verklighet av våra strategier måste vi förvandla dem till handling, och det är här vi ofta får problem. Det är svårt att implementera och faktiskt få medarbetarna att genomföra det arbete som krävs. En orsak till det är hur vi leder och organiserar våra verksamheter i Sverige.

Störst påverkan på resultatet har människorna…

…och allra störst påverkan på resultatet har ledarna. Hur de driver verksamheten och vilka system som finns på plats för att leda organisationen är avgörande för att medarbetarna i sin tur ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Det leder till motiverade och engagerade medarbetare.

Man skulle kunna tro att vi i Sverige är bra på att skapa motiverade medarbetare. En vanlig uppfattning är att vi jobbar decentraliserat och har stort fritt handlingsutrymme som medarbetare. Vi har arbetsplatsträffar och kickoffer där medarbetarna får vara med och påverka.

Men vi är inte så engagerade som vi tror

Enligt en Gallupundersökning från 2017 (State of the Global Workplace) är bara 14 % engagerade i jobbet, 75 % är oengagerade och 11 % är aktivt oengagerade – det senare innebär att de även sätter krokben för andras engagemang.

Ett problem är att i takt med att staberna vuxit så har kärnverksamheterna skalats ned. Stabspersoner arbetar hårt med frågor som rör strategi och planering, för att sedan informera (i stället för att inkludera) medarbetarna om vad som beslutats. Det här leder till att drivna och duktiga medarbetare inte får möjlighet att bidra med sin fulla kompetens och att de inte har de resurser som krävs för att genomföra sitt uppdrag. Det skapar förstås missnöje och drar ned motivationen.

Vad är det då som krävs för att skapa utveckling och måluppfyllnad?

Det handlar om att få in förbättringsarbete i verksamhetens kultur, struktur och systematik. Först då kan vi skapa hållbara och långsiktiga resultat.

På Centuri jobbar vi för att hjälpa verksamheter i sin förbättringsresa. Vårt verktyg förvandlar passiva ledningssystem till levande verktyg och hjälper våra kunder att gå från strategi till handling. Tillsammans minskar vi det onödiga arbetet, ökar kvaliteten och höjer medarbetarengagemanget

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.