Projketledningens tio steg

Projekt ställer stora krav på ledarskap. I denna bok ges en översiktlig bild av projektledning i tio steg som säkert kan hjälpa många att bättre genomföra sina projekt, tror Kvalitetsmagasinets recencent.

En uppgift inom en organisation kan lösas på flera sätt. Man kan skapa ett projekt för just den uppgiften eller lösa den inom ramen för den befintliga organisationen. Att utföra projekt i en linjeorganisation innebär att olika personer med varierande kompetenser tilldelas ett speciellt uppdrag från någon i chefsposition. Svårigheterna att driva projekt framgångsrikt är välkända. En svårighet är att det här, liksom i andra sammanhang, ställs stora krav på ledarskap. En annan är att skapa en fungerande erfarenhetsåtermatning mellan projekt.

För att skilja projekt från annan verksamhet brukar man säga att ett projekt är målstyrt, temporärt, begränsat och unikt. Projektledaren ansvarar för att projektet uppnår de fastställda målen. Ansvaret är ofta tydligt, men befogenheterna svarar ofta inte mot ansvaret. Projektledaren saknar många gånger den formella makt, som en chef har i en linjeorganisation, vilket påverkar förutsättningarna för projektledning. En viktig del i arbetet med att starta ett projekt är att tydligt definiera de roller som krävs.

Detta är en praktiskt inriktad bok om projekt och projektledning. Projektledning beskrivs i tio steg som ger en översiktlig och förenklad beskrivning av ett projektförlopp. De första sex utförs under planeringsfasen och de andra fyra under genomförandefasen.

Här beskrivs hur en organisation kan undvika onödiga kostnader genom att genomföra en förstudie istället för att starta ett projekt direkt. Vidare belyses intressenthantering, som handlar om krav och förväntningar på ett projekt från omvärlden samt hur dessa ska bemötas.

Mål är viktigt för projektgenomförande, eftersom ett projekt är målstyrt. Här finns effektmålen, som svarar på frågan ”varför?”, och projektmålen, som svarar på frågan ”hur?” effektmålen ska uppnås. Risker och riskhantering är andra viktiga begrepp inom projektledningsområdet som tas upp.

Som helhet gillar jag boken, men jag störs av användningen av processbegreppet. Man använder definitionen i ISO 9000, där en process definieras som ”en grupp samverkande eller varandra påverkande aktiviteter, som omformar insatser till utfall” utan något krav på upprepning. Detta leder till att projektledningen i boken indelas i ett antal processer. Detta är olyckligt och bidrar till den förvirring mellan ”projekt” och ”process” som idag finns. När man sedan diskuterar erfarenhetsåtermatning borde processbegreppet upp och ”projektprocess” diskuteras. Nu är detta viktiga avsnitt om förbättringar ganska tunt även om PDSA-cykeln finns i en figur.

Boken är lättläst och välskriven och nivån lagom översiktig. En tunn lista med referenser, mest till standarder finns. Boken har en påkostad och tilltalande layout och kan säkert hjälpa många att genomföra sina projekt bättre.

Fakta

Projekt – ledning och metoder

Författare: Sven Antvik & Håkan Sjöholm

Förlag: SIS Förlag

ISBN 91-7162-648-4

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.