Quality 4.0 hetast internationellt

Verksamhetsutveckling Att integrera kunddriven verksamhetsutveckling med teknikdriven verksamhetsutveckling har visat sig vara ett vinnande koncept när vi nu är på väg in i digitaliseringen. Flera länder har anslutit sig till Quality 4.0 som knyter an till det globala programmet Industry 4.0, konstaterar Lars Sörqvist i sitt blogginlägg.

Quality 4.0 hetast internationellt
Lars Sörqvist.

Nu har USA:s årliga nationella kvalitetskonferens, som i år genomförts i Fort Worth i Texas, precis avslutats. Konferensen anordnas av American Society for Quality (ASQ), som sedan 1946 har lett USA:s kvalitetsarbete. En organisation inom vilken mycket av det kvalitetstänkande vi idag använder historiskt utvecklats. Själv är jag ganska engagerad i ASQ och ingår bl a i verksamhetens styrelse och i det internationella råd som stödjer dess verkställande ledning.

Jag vet att många är nyfikna på vad som är på gång i kvalitetsbranschen just nu. En av de vanligaste frågorna som jag får när håller seminarium handlar om vad som händer internationellt. Vad som är det senaste? Många är intresserade av vårt kompetensområdes utveckling och vill veta vart vi är på väg. Jag tänkte därför skriva några rader här om just detta.

På ett övergripande plan känns det som att vi idag vet ganska väl vad som krävs för att nå framgång i arbetet med att utveckla kvalitet och driva systematiskt förbättringsarbete. Någon revolution i verktygslådan är följaktligen inte att förvänta. Egentligen har denna kunskap funnits länge även om kvalitetsområdet allt för ofta kännetecknats av ett ständigt sökande efter nya omförpackade verktygslådor med nya säljande namn. De senaste 30 åren har vi dock allt mer landat i ett verksamhetsutvecklingsarbete som metodmässigt utgår ifrån alla de verktyg som tillgängliggjorts via koncepten Sex Sigma och Lean.

Inom Sex Sigma finner man den kunskap som krävs för att lösa problem och därigenom hantera de utmaningar och hinder som finns i verksamheten. Lean bidrar med den kunskap som krävs för att utveckla verksamhetens processer mot ökat värdeskapande. Sex Sigma och Lean är precis vad jag mötte i många av de seminarier och föredrag som hölls under årets ASQ-konferens.

Vad som är påtagligt är att det skiljer mycket mellan olika verksamheters förmåga att tillämpa kvalitets- och förbättringsarbetets verktyg och metoder. Något som i stor utsträckning handlar om kunskap. Här i USA är kunskapskraven på de kvalitetsprofessionella som arbetar med förbättring tydliga och höga. De flesta jag möter har åtminstone en Black Belt-nivå i Sex Sigma och en gedigen Lean-utbildning. I många fall avsevärt mer. Detta är lätt att se här, som följd av att amerikaner är stolta för sina utbildningar och nästan mangrant bär märken, när de är på konferens, som markerar vilken kompetensnivå de certifierats på. Kompetensnivåer som genom ASQ:s försorg definierats utifrån enhetliga body of knowledge.

En annan observation är att de olika koncept som används, i USA förefaller betydligt mer integrerade än hemma i Sverige. Här i USA är ödmjukheten större och folk verkar förstå att det inte finns någon ”magisk metod” som är bättre än alla andra, utan att framgång bygger på att skaffa sig gedigna kunskaper från flera källor och kombinera dessa på bästa sätt. Personligen tror jag ASQ bidragit positivt till detta då alla metoder/kompetensområden finns under ett och samma tak. En annan starkt bidragande orsak är dessutom med stor säkerhet den relativt höga kunskapsnivå kvalitetsprofessionella besitter i amerikanska organisationer.

Vad som just nu är väldigt hett internationellt är Quality 4.0, vilket är ett koncept som en rad länders kvalitetsorganisationer anslutit sig till. Quality 4.0 knyter an till det globala programmet Industry 4.0, som i sin tur handlar om det paradigmskifte som världen är på väg in igenom digitalisering. Avsikten med Quality 4.0 är att integrera kunddriven verksamhetsutveckling med teknikdriven verksamhetsutveckling. Detta är något jag skrivit en hel del artiklar och inlägg om tidigare, eftersom jag ser detta som oerhört viktigt. För att nå riktig framgång med verksamhetsutveckling måste förbättringsarbetet hela tiden utgå från organisationens kunder. Utan en stark kundfokus kan man inte säkerställa att man gör och utvecklar rätt saker. Genom att integrera kvalitetsområdets kunskap och verktyg med kunskap om IT och ny teknik öppnas helt nya möjligheter att uppnå fina resultat.

På konferensen presenterades en mycket spännande studie om just möjligheterna och effekterna av Quality 4.0. Studien har genomförts av ASQ i samverkan med Tysklands nationella kvalitetsorganisation DGQ och konsultföretaget Boston Consulting Group. Undersökningen bygger på studier genomförda inom drygt 220 företag i en mängd olika branscher i USA och Tyskland. Den huvudsakliga slutsatsen är att möjligheterna att uppnå resultat och nå framgång påtagligt förbättras då kompetensen avseende teknik och kvalitet kombineras.

Studien visar att relativt få företag på allvar kommit igång med en digital utvecklingen av verksamheten som verkligen stödjer förmågan att skapa värde för kunderna. Erfarenheter från de som ligger i fronten visar dessutom att svårigheterna är betydligt större än vad många initialt trott. Framgång handlar om så mycket mer än att bara köpa in ny teknik. Behovet av omfattande investeringar i utbildning är stort. Särskilt då många av de kunskaper som allra mest behövs knappt finns att finna på arbetsmarknaden. Intressant är att de områden som studien visar att vi främst behöver utveckla är ”mjuka” områden, så som förmåga att lösa problem, leda förbättringsteam, hantera förändring samt utveckla en kvalitetskultur. Ett mycket stort behov finns även att snabbt stärka förmågan att analysera data och använda statistiska metoder. Studien visar att flera av de företag som lyckats bäst med digitalisering valt att utveckla just dessa kunskaper internt innan man börjat arbeta med att föra in tekniken. Påtagligt är dessutom att digitaliseringsarbete måste ledas från verksamhetens högsta ledning i form av ett kvalitets- och förbättringsgrundat ledarskap.

Min personliga reflektion är att denna studie stämmer väldigt bra överens med mina egna erfarenheter och det sätt som jag sedan länge försökt integrera just teknikutveckling och verksamhetsutveckling. Lite ironiskt är att jag för mer än 20 år sedan, tillsammans med en kollega från IT-området, utvecklade en kurs som vi gav namnet ”Kvalitet och IT”. Förmodligen var vi då lite för tidigt ute då vi inte fick många deltagare utan tvingades lägga ner kursen efter något år. Nu verkar dock verkligheten ha börjat komma ikapp…

Lars Sörqvist

Vd Sandholm Associates

Docent Kungliga Tekniska Högskolan

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.