Få grepp om strategin

Vad är och hur formas strategier? Med utgångspunkt från svensk forskning på området, ger denna antologi läsaren insikt i vad som påverkar ett företags strategiska handlingar och de resultat som strategin åstadkommer.

Få grepp om strategin

’Strategi’ är ett omfattande forskningsområde. En sökning på ’Google Scholar’ när detta skrivs gav exempelvis 8,5 miljoner träffar. Inom svensk företagsekonomi finns också en lång tradition av forskning kring företagsstrategi och strategiska utvecklingsprocesser. Denna forskning drivs främst av en grupp som utomlands fått namnet ”The Swedish School of Strategy”.

Denna antologi syftar till att på svenska sammanställa och göra tillgängliga ett antal bidrag som är representativa för svensk strategiforskning.

Här diskuteras naturligtvis vad en strategi egentligen är. För vissa är strategi ”det man gör”, det vill säga det handlingsmönster som kan identifieras i efterhand. En strategi handlar då om faktiska beteenden och kan vara mer eller mindre avsiktlig. För andra är strategi mer en formell plan som läggs fast och genomförs. Även andra synsätt förekommer.

Boken belyser om och hur olika faktorer påverkar tankarna bakom strategin och det resultat som åstadkoms. Hur påverkar exempelvis den lokala samhällsmiljön och kulturen företagets strategiska handlingar – tänk exempelvis på småföretagarna i Gnosjö? Vilka drivkrafter finns bakom de strategiska planerna och vilken inverkan har den egna organisationskulturen? Vilken roll spelarföretagets identitet för strategin? I vår varumärkta värld är det kanske lika viktigt att vara attraktiv som att vara effektiv? Av vem, hur och var tas de strategiska besluten? Här fokuseras diskussionerna på ägare, styrelse och ledning. Vilken roll har retoriken som utnyttjas för att skapa överenskommelser och vilken roll spelar känslor i det strategiska arbetet? Hur kan man öka förståelsen för hur strategiska dialoger mellan individer förs i ett företag? Detta är exempel på frågeställningar som belyses och exemplifieras i boken.

Det är en vetenskaplig text som främst vänder sig till studenter och forskare i universitetsvärlden. Inte minst genom att mycket av den forskning som beskrivs har fallstudiekaraktär (och därmed innehåller illustrationer och exempel) ger den också yrkesverksamma med strategiskt intresse många viktiga erfarenheter från det svenska forskningsfältet att beakta i det egna arbetet.

Fakta

Att förstå strategi. Process och kontext

Redaktörer: Anders Melander & Mattias Nordqvist Förlag: Studentlitteratur ISBN 978-91-44-04818-5

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.