Så kan innovation säkra svensk trädgårdsnäring

Innovation Trots att konsumtion av grönsaker, frukt och bär i Sverige har fördubblats under de senaste 20 åren, har forskningen och rådgivningen riktad mot trädgårdsföretagen dragits ned kraftigt sedan avregleringen på 1990-talet. I en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet lyfts innovationskraft fram som en viktig åtgärd.

Så kan innovation säkra svensk trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson. Foto: SLU / Stockadobe

Importen av frukt och grönsaker har ökat de senaste decennierna men det har även konsumentintresset för närproducerade livsmedel. Det har lett till att den svenska trädgårdsnäringen just nu befinner sig i en tillväxttrend – samtidigt som det saknas tydliga ramar och systematik för att möta omvärldens nya krav.

– När Sverige lade om sin jordbrukspolitik på 90-talet minskade de statliga forskningsmedlen till jordbruket och därmed också till trädgårdsnäringen, säger Lisa Blix Germundsson, doktorand på institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Mikronivå före systemnivå

Hon har i sin nya avhandling Knowledge and innovation systems in Swedish horticulture undersökt hur kunskaps- och innovationssystemet inom svensk trädgårdsnäring kan stärkas för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

– Det rör sig om livsmedelsproduktion, nationell beredskap, klimat och hållbarhetsmål samt internationell konkurrenskraft. Det är många stora mål som hela livsmedelssektorn står inför, säger Lisa Blix Germundsson.

För att öka kunskap och innovation inom trädgårdsnäringen behövs många olika åtgärder. I sin avhandling identifierar Lisa Blix Germundsson mikroåtgärder som en viktig grund. Förändringar på mikronivå är en förutsättning för förändringar på systemnivå.

– Det kan exempelvis vara att hitta rätt kompetenser via nätverkande, att skapa en gemensam problemformulering och ett gemensamt lärande så att man kan göra faktisk nytta, säger hon.

Begreppen innovationssystem och agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS), används för att beskriva nätverk av aktörer som utvecklar och använder ny kunskap och innovation. Lisa Blix Germundssons avhandling baseras på flera fallstudier, undersökta genom databasstudier, dokumentstudier, intervjuer, deltagande observation och fokusgruppsintervjuer.

– Historiskt sett har det varit otroligt viktigt att vara förändringsbenägen och innovativ. Det gäller fortfarande. Om man inte är det försvinner man till slut, vilket gäller oavsett bransch.

Mer verkstad mindre snack

Studien visar att trädgårdsnäringen behöver bli bättre på att tillvara idéer från entreprenöriella individer, exempelvis från trädgårdsföretagare och andra, och att verka för att vara inkluderande. Men det är en balansgång, förklarar Lisa Blix Germundsson, och det är den typen av sållning som en etablerad plattform kan underlätta.

– Det handlar om att inkludera aktörer som kan bidra till praktisk nytta. Innovation är inte en innovation om det bara är en strategi i en pärm i bokhyllan. En konkret förändring behöver också ske.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.