Så ska välfärden möta kompetensutmaningen

Offentlig verksamhet Kompetensförsörjningen inom välfärden är en av de viktigaste frågorna för landets kommuner och regioner. Men tack vare att fler arbetar heltid och senarelägger sin pension ökar möjligheterna att möta kompetensutmaningen, enligt en rapport från SKR.

Så ska välfärden möta kompetensutmaningen
Rekryteringsbehovet är särskilt stort inom äldreomsorgen. Foto: Stock Adobe.

I rapporten har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, prognostiserat rekryteringsbehoven inom välfärdssektorn 2019 – 2029. Under perioden beräknas antalet anställda inom sektorer som skola, vård och omsorg behöva öka med cirka 132 000 personer, motsvarande 13 200 personer per år, förutsatt att inte arbetssätten förändras.

Ökning inom äldreomsorgen

Nästan hälften av ökningen återfinns inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola eftersom ökningen av antalet barn och unga inte är lika stor som tidigare befolkningsprognoser visat.

Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR. Foto: Hans Alm.
Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
Foto: Hans Alm.

– En allt tuffare konkurrens om arbetskraften innebär att kommuner och regioner inte kan räkna med att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Vi kommer att behöva jobba med flera olika åtgärder och strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning. Inte minst hur vi tar vara på kompetensen hos befintliga medarbetare, kommenterar Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR.

Fler jobbar heltid

Samtidigt finns det mycket som arbetsgivarna redan gör för att möta kompetensutmaningen, framgår av rapporten. De strategier som SKR tagit fram för kompetensförsörjning handlar bland annat om att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

En positiv faktor är också att antalet arbetade timmar, mätt som den genomsnittliga sysselsättningsgraden, har ökat kraftigt i kommuner och regioner de senaste tio åren tack vare ökat heltidsarbete. Om heltidsarbetet fortsätter öka i samma takt minskar den årliga behovsökningen med 4 500 personer – från 13 200 till 8 700.

– Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Det är en positiv utveckling som innebär en påtagligt större möjlighet att möta välfärdens kompetensutmaning. När fler arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar, säger Caroline Olsson.

Senare pensionering

2019 var genomsnittliga avgångsåldern – pensionsåldern – i kommuner och regioner knappt 64 år. Om den består beräknas 34 000 personer årligen gå i pension under de kommande tio åren.

Men normen att gå i pension vid 65 år börjar luckras upp och fler väljer att förlänga arbetslivet. Antalet medarbetare i kommuner och regioner som är 65 år eller äldre har mer än fördubblats de senaste tio åren. En av tre medarbetare över 55 år tror också att de kommer att gå i pension först vid 67 års ålder eller senare.

Dessutom förväntas lagstiftningen förändras, vilket i så fall leder till att fler kommer att arbeta längre. SKR:s prognos är att pensionsavgångarna kan minskas med 10 000 personer per år fram till 2029.

Kompetensutveckling

En viktig strategi för att kommuner och regioner ska kunna möta kompetensutmaningen är också att utnyttja teknologin på ett smart sätt. Därför kommer det framöver att behövas mer teknisk specialkompetens för att bland annat utveckla ny teknik i välfärden, enligt rapporten.

Att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetares kompetens kommer att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt arbete med omställning, menar Caroline Olsson.

– Inte minst kommer det att krävas en omställning till äldreomsorgen. Intresset för de meningsfulla jobben i välfärden är stort och många som befinner sig mitt i yrkeslivet kan tänka sig att byta jobb om förutsättningarna är de rätta, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.