Sahlgrenska fångar goda ideér

Engagerade medarbetare och en kultur som stimulerar goda idéer. Det är två anledningar till att Geriatrik Sahlgrenska i april 2003 fick ta emot Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso & Sjukvård.

På Geriatrik Sahlgrenskas vårdavdelning 38 i Göteborg råder ett stilla lugn. Väggarna över patienternas sängar är målade i rött och blått utifrån senaste forskningsrön om färgers inverkan på äldre människor. Hit kommer gamla människor med framför allt frakturer, men också för att bli behandlade för andra sjukdomar som är vanliga hos gamla.

Avdelning 38 är en av de arbetsplatser som i april i år fick motta kvalitetspriset Svensk Hälso och Sjukvård. De fick preiset för att de skapat en arbetsplats med stark patientfokusering, för sina engagerade och delaktiga medarbetare och för att de fångar kreativa förslag och gör dem till verklighet.

Och mycket har hänt på Geriatrik Sahlgrenska sedan kvalitetsresan började för sex år sedan. Väntetiderna har blivit kortare trots att vårdplatserna är färre idag, personalomsättningen är lägre och medelvårdtiden för varje patient har sjunkit från 28 dagar till 19. 1997 jobbade 15 medarbetare med strategiskt förbättringsarbete, idag är 150 anställda involverade i projekt för att göra vården bättre.

Patienten i centrum

Att vården skulle organiseras utifrån varje patients individuella behov blev tidigt ett övergripande mål för förbättringsarbetet.

– Vi bestämde också att vi ville ha en högre grad av delaktighet från personalens sida. Det var viktigt att alla yrkeskategorier, undersköterskor och sjuksköterskor såväl som enhetschefer och specialistläkare var med och tog fram visioner, strategier och verksamhetsplaner för organisationen, berättar Thomas Wallén, verksamhetschef på Geriatrik Sahlgrenska.

Förebyggande arbete

På Sahlgrenska har man idag strategiska tvärprofessionella grupper med medarbetare från olika yrkeskategorier. De arbetar med specifika problemområden som är vanliga bland patienterna. Exempelvis har 60- 70 procent av alla patienter problem med näringsintaget och 50-70 procent lider av inkontinens. De som jobbar med inkontinens ska hålla sig uppdaterade om vad som händer inom forskningen och utifrån balanserad styrkortsmetodik ska de formulera visioner, strategier och lägga upp en arbetsplan för medarbetarna. För att se till att det finns en tydlig återkoppling till verksamheten sitter en sjuksköterska eller undersköterska på varje avdelning med i gruppen. De är också ansvariga för området på sin avdelning.

– Huvuddiagnosen på en patient kanske är stroke, men ofta är bidiagnoser som inkontinens eller kronisk smärta nästan viktigare för patientens sjukdomsbild än själva huvuddiagnosen, säger Thomas Wallén.

Alla vinnare

De medarbetare som väljer att ta ett särskilt utvecklingsansvar för exempelvis smärthantering vidareutbildas inom ämnesområdet för att få högre smärtkompetens, både på universitet och i form av internutbildningar. Undersköterskorna får exempelvis lära sig taktil massage.

– Det är ett givande och tagande som gagnar både verksamhet såväl som den enskilda individen. Personal som väljer att ta ansvar för utvecklingsarbetet får också mycket tillbaka i form av kompetensförhöjning och bättre löneutveckling, medan vi får en bättre verksamhet med högre patientkvalitet och mer kunnig personal, konstaterar Thomas Wallén.

Återkoppling

För att se hur verksamheten utvecklas jobbar Geriatrik Sahlgrenska systematiskt med balanserade styrkort, med kvalitetsindikatorer och mätsystem.

Alla patienter som läggs in på avdelningen kartläggs enligt bedömningsinstrumentet Norton, så att man snabbt ska kunna hitta riskpatienter som måste tas om hand på ett särskilt sätt för att exempelvis liggsår ska undvikas.

– Att vi på ett tidigt stadie kartlägger våra riskpatienter har gjort att endast 1,5 procent av alla patienter utvecklar trycksår. I övriga landet ligger nivån på 4-8 procent, säger Thomas Wallén.

Hinner?

Tidsbrist är ett ständigt problem inom vården, men på Geriatrik Sahlgrenska tycker man att kvalitetsarbetet gett mer tillbaka i form av bättre vård, tid och pengar än vad man satsat. Att exempelvis lägga ett trycksårsförband är tidskrävande och färre omläggningar betyder mer tid. Patienter som redan från början får en bra smärtbehandling behöver inte ringa på hjälp lika ofta. Mycket av kvalitetsgranskningen görs också i samband med att man hjälper patienterna med andra saker.

Men Geriatrik Sahlgrenska är inte hemma än, mycket återstår att göra och nya projekt är på gång. Bland annat ska man prova på nya vårdformer där patienten får möjlighet att vårdas i hemmet och man satsar också på på kompletterade hälsometoder som exempelvis taktil massage, akupunktur och qigong.

– Även om kvalitetsarbetet inte fungerar till 100 procent finns det ett bra synsätt på avdelningarna. Det ska vi jobba vidare med för att bevara och utveckla, säger Thomas Wallén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste