Samarbete mellan lärare lyfter skolan

Forskning Lärare som samarbetar nära varandra är en vinst för alla. Det visar ny forskning från Malmö universitet.

Samarbete mellan lärare lyfter skolan
Lärare som samarbetar är bra för skolan. Foto: Adobe Stock

Balli Lelinge är disputerad i pedagogik och forskar på metoder för att höja undervisningens kvalitet genom att förbättra ämnesinnehållet. Metoderna är väl beprövade i Asien, men har inte använts mycket i Sverige, enligt Balli Lelinge.

– För att de ska fungera behöver lärarna se att metoderna stödjer både undervisningen och deras egen utveckling, säger han i en kommentar till Malmö universitet.

Det finns framgångar att skörda i ett systematiskt samarbete mellan lärare, det är utgångspunkten för Lelinges avhandling. Metoderna för att uppnå detta kallas ”Lesson study” och ”Learning study”. Båda modellerna utmärks av att en grupp lärare tillsammans arbetar med

  • planering
  • genomförande
  • utvärdering
  • revidering

av undervisningen i ett cykliskt förlopp.

Mera lärarlag!

– Det behövs också mer återkoppling mellan lärarna, och mellan lärarna och eleverna. Inte bara ibland utan schemabundet. Och det är inte förstelärare som driver arbetet, utan det gör alla, säger Balli Lelinge.

– Det är viktigt att lärare i högre utsträckning kan arbeta i lärarlag och inte endast besöka varandras klassrum då och då. För att lärarna ska kunna arbeta så här krävs att organisationerna ses över och att lärare aktivt kan ta stöd i metoderna.

I modellen Learning Study utgår lärarna från tre specifika frågor:

  1. Vad innebär det att kunna det som lärarna vill att eleverna ska lära sig?
  2. Vad är det i undervisningen som gör skillnad för att eleverna lär sig eller ej?
  3. Vad måste man lära sig för att kunna något på ett visst sätt?

Fokuset i en Learning study ligger alltså på eleven själv, och inte på hur olika metoder, materialval och gruppindelningar påverkar elevernas lärande.

Båda modellerna utgår också ifrån att själva karaktären hos undervisningen har betydelse. och att man därför ska sträva efter att för kvalitén,

Återkoppling och fokus på ämnet

Med metoderna ska också undervisningen göras inkluderande. Detta sker genom att fokusera på hur ämnesinnehållet kan göras mer tillgängligt för gruppen, i stället för att fokusera på enskilda elevers behov. Forskningen pekar nämligen på att behovet av anpassningar till enskilda individer minskar när lärarna kan anpassa undervisningen till hela gruppen. Fokus på ämnesinnehållet och att det ska vara lättare att ta till sig ger alltså en mer inkluderande undervisning än ett fokus på enskilda elevers behov av stöd.

För att samarbetet mellan lärarna ska bli så bra som möjligt behövs en kultur som bygger på respekt för varandras kompetenser.

– Det behövs också mer återkoppling mellan lärarna, och mellan lärarna och eleverna. Inte bara ibland utan schemabundet. Och det är inte förstelärare som driver arbetet, utan det gör alla, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att lärare i högre utsträckning kan arbeta i lärarlag och inte endast besöka varandras klassrum då och då. För att lärarna ska kunna arbeta så här krävs att organisationerna ses över och att lärare aktivt kan ta stöd i metoderna.

Läs den fullständiga avhandlingen här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.