Samlad bild av styrningen

Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetstyrning. Den här boken ger en lättläst överblick över utvecklingen med exempel från svenska företag.

Traditionell ekonomistyrning har fått berättigad kritik för att den är kortsiktig, tillbakablickande och i hög grad bygger på redovisningsinformation. Den är av mindre betydelse för ledning av ett företags verksamhet, utan snarare ofta en bekräftelse på vad ledningen redan vet.

Utifrån denna insikt växer behovet att utveckla en modern verksamhetsstyrning, som betonar samordning och lyfter fram nya mätetal. Att skapa värde blir, exempelvis, allt viktigare än kostnaderna. Det handlar också om en övergång från ”feedback”-orienterad till ”feedforward”-orienterad styrning. Ambitionen i boken är att skapa en syntes av erfarenheter från ett flertal svenska globala storföretags utveckling av modern verksamhetsstyrning och sätta dessa i ett historiskt och teoretiskt perspektiv.

Övergripande syn på styrning

Först presenteras en övergripande syn på vad styrning egentligen är. Därefter tar författaren ett steg tillbaka för att ge läsaren ökad förståelse för traditionell ekonomistyrning. Utifrån värderingar och tankegångar från offensiv kvalitetsutveckling, som kundfokus, medarbetarnas delaktighet, behovet av ständiga förbättringar, illustreras sedan behovet av andra styrmekanismer, som flyttar fokus från ett kostnadsorienterat till en värdeorienterat styrtänkande.

Med kvalitetsutvecklingens kärna, processorientering, som bas presenteras och diskuteras exempelvis balanserade styrkort och Economic Value Added, EVA, tillsammans med styrkortens utveckling och bredare kundfokus jämfört med EVAs tydliga ägarfokus.

Lättläst

Boken vänder sig främst ”till praktiskt verksamma personer med intresse för styrfrågor”. Den ger en bra överblick över utvecklingen från den traditionella ekonomistyrningen till dagens verksamhetsstyrning. Den innehåller flera övergripande exempel och illustrationer, främst från svenska företag. Boken är dock inte avsedd att ge en handledning till hur man skall arbeta konkret med exempelvis balanserade styrkort.

Även om boken vilar på författarens egen forskning, har den akademiska stringensen skjutits i bakgrunden på ett sätt som gör boken lättläst. Personligen uppskattar jag mycket den samlade bild som ges över styrningens utveckling. Boken rekommenderas gärna till den avsedda målgruppen.

Fakta

Verksamhetsstyrning

Författare: Jan Lindvall

Förlag: Studentlitteratur, Lund

ISBN: 91-44-01115-6

314 sidor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.