Satsa på ledarskapet istället för planering

Förbättringsarbete Lägg mindre tid på att planera och fokusera mer på att påverka resultatet. Det är ledarskap och engagemanget från medarbetarna som driver resultat visar en studie från Chalmers.

Satsa på ledarskapet istället för planering

En studie från Chalmers visar att det är ledarskap och engagemanget från medarbetarna som driver resultat medan ett för stort fokus på strategisk planering inte ger några resultat. Inte nog med det. Ju bättre man är på strategisk planering i offentliga verksamheter desto sämre resultat når man.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hendry Raharjo och Henrik Eriksson vid Chalmers har studerat vilka arbetssätt som driver resultat genom att granska data från 165 verksamheter som deltagit i Utmärkelsen Svensk Kvalitet, från 1992 till 2016. Genom att studera fem huvudkriterier i SIQ:s ledningsmodell (ledarskap, information och analys, planering, medarbetare och processorientering) framkommer att verksamheterna presterar bäst inom kriteriet planering men att det har minst påverkan på resultatet.

Henrik Eriksson, menar att strategisk planering ibland kan vara berättigad men att verksamheter generellt behöver planera mindre och göra mer

– Det är ledarskapet och medarbetarnas engagemang som driver resultat, hur man jobbar med sina medarbetare och skapar motivation. Men i studien ser vi att man är dålig på ledarskap och hur man arbetar med sina medarbetare, säger Henrik Eriksson.

Forskarna har också studerat skillnaderna mellan offentliga och privata verksamheter. Studien visar att båda presterar bäst när det gäller området planering men när det gäller offentlig sektor ger det inget tillbaka.

 – Nej, ju bättre man är på strategisk planering desto sämre resultatet får du i offentliga verksamheter. Det kan förklaras med att många verksamheter har en tendens att fokusera på kartläggning, analyser och utredningar, istället för att förbättra. Man planerar helt enkelt ihjäl sig.

Läs även: Ökat engagemang ger resultat.

När det gäller ledarskapet presterar både privata och offentliga verksamheter på låga nivåer.

– Det kan bero på att det är svårare att skapa systematik i ledarskapet. För strategisk planering är det däremot lättare att åstadkomma ordning och reda samt tydliga processer.

Henrik Eriksson hänvisar till den stora Gallupundersökningen från 2017 som visar att majoriteten av medarbetarna på svenska arbetsplatser är omotiverade. Han menar att det behövs en ny syn på ledarskapet där man går från kontroll och struktur till självorganiserande team där man lägger ut ansvar och befogenheter till team och medarbetare.

– Vi behöver få igång förbättringsarbetet. Det är lätt att glömma bort det och fastna i planeringen av vad som ska göras. Chefer behöver släppa kontrollen och skapa team och individer som förbättrar verksamheter i stället.

Henrik Eriksson menar att ekvationen är enkel: det är inget kvalitetsarbete förrän man har en resultatförbättring. Och risken är att en kvalitetsansvarig eller en verksamhetsutvecklare idag inte bidrar till att förbättra resultatet utan endast planerar, analyserar och dokumentera vad som borde göras.

Han tycker att man kan ta lärdom av hur start-up-bolagen jobbar med att involvera kunderna i sin verksamhetsutveckling.

Henrik Erikssons råd till verksamheter är att ta del av insikter, kunskap och skapa förståelse för hur man åstadkommer förbättring.

– Se hur andra bra verksamheter gör. Omvärldsbevaka, reflektera kring era arbetssätt och resultat och få igång en förbättrande organisation.

 

*Studien av Hendry Raharjo och Henrik Eriksson vid Chalmers är publicerad i vetenskapliga tidskriften ”International Journal of Operations & Production Management”. Den granskar alla verksamhetsbeskrivningar från alla organisationer och företag som har deltagit i Utmärkelsen Svensk Kvalitet från 1992 till 2016, totalt 165 stycken. Syftet har varit att identifiera verksamheternas prestationer utifrån SIQ-modellens kriterier, dels vilken påverkan de olika huvudkriterierna (ledarskap, information & analys, planering, medarbetare och processorientering) har på resultatet. Forskningen är en del av ett mångårigt och pågående arbete på Chalmers som syftar till att förstå vad som kännetecknar framgångsrika svenska verksamheter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.