”Se upp med negativa effekter”

Företagens organisation förändras från traditionell industri till att bli allt mer projektorienterad. Det är en utveckling som ger stora organisatoriska möjligheter men det gäller att se upp med negativa effekter. Det menar Eskil Ekstedt, professor vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm.

Industriföretagens traditionella produktionsinriktade organisation av hur arbete skulle vara utformat var länge förebild. Men den moderna projektorienterade organiseringen av verksamhet har dock successivt ökat i andel under de senaste decennierna. I Sverige var antalet sysselsatta inom industrisektorn och de industristödjande företagstjänsterna, ofta konsulter som arbetar nära industriföretagen, 1,2 miljoner personer såväl 1985 som 1997. 1985 var andelen som arbetade med industristödjande tjänster 25 procent, men 1997 hade den andelen ökat till 40 procent. Det är arbeten som till största delen utförs i projektform.

– Andelen som arbetar i projektform har förmodligen fortsatt att öka de senaste åren, bland annat på grund av lågkonjunkturen, säger Eskil Ekstedt.

Tydlig polarisering

De som framför allt står för ökningen är teknikföretag, kunskapsföretag, finansföretag samt utbildnings- och vårdföretag. Dessa företags kunder består främst av andra företag och organisationer inom företrädesvis industrin.

– Man kan anta att deras verksamhet till stor del består av unika lösningar och att de därför ofta är organiserade i projektform, förklarar Eskil Ekstedt.

Men projekt har dessutom blivit en vanlig organisationsform inom den traditionella industrin. Tidsbegränsade åtaganden mot individuella kunder med specifika mål och kundanpassningar organiseras ofta som projekt.

– Jag misstänker att det kommer att ske en ännu tydligare polarisering inom industrin. Till exempel utveckling och marknad blir projektorganiserat medan tillverkningen organiseras traditionellt, säger Eskil Ekstedt.

Påverkar inre organisationen

Eskil Ekstedt har skrivit en bilaga om ekonomins omvandling och arbetskontrakten till den arbetsrättsutredning som nyligen presenterade sina förslag för regeringen. Han menar att den förändrade arbetsorganisationen får till följd att relationen mellan företagen och dess kunder blir drastiskt förändrad.

– Kundens betydelse ökar med en projektorganisation. Det kan ju till och med vara så att kunden sitter med i projektgruppen, säger Eskil Ekstedt.

I och med att utvecklingen går mot att tjänster och produkter blir allt mer komplicerade och unika blir också banden mellan säljare och köpare starkare. Den här förändringen påverkar inte bara företagens externa relationer utan också företagens interna organisation. Projektbaserade organisationer blir ofta mer flexibla eftersom kostnadsbilden är den motsatta jämfört med traditionell industri. De stora kostnaderna finns i kontrakts- och förhandlingsstadiet medan däremot lednings- och kontrollkostnaderna är låga.

Informella kontrakt

Förändringen i arbetsorganisation leder med stor sannolikhet också in i en process där arbetskontrakten mellan arbetsgivare och arbetstagare drastiskt kommer att förändras.

– I den traditionella industrin är arbetskontrakten ofta formella och framförhandlade mellan arbetsmarkandens parter, säger eskil Ekstedt.

Inom byggsektorn har man av tradition länge arbetat i projektform. Där har det utvecklats mer informella arbetskontrakt som bygger på en inofficiell föreställning om hur, när och var man ska arbeta.

– Det innebär att det i hög utsträckning blir den enskilda arbetstagarens problem att förhandla till sig en bra arbetssituation, säger Eskil Ekstedt.

Trots den ökade projektorganiseringen är de flesta dock fortfarande fast anställda. Arbetskontrakten handlar istället mer om arbetsformerna. Till exempel var man ska arbeta, hur man ska arbeta och när man ska arbeta.

– Men utvecklingen torde få betydelse för relationen mellan arbetsmarknadens aktörer, säger Eskil Ekstedt.

Fakta

Projektorganisationens för och nackdelar

+

* Företagens flexibilitet ökar när medarbetarnas arbetsuppgifter och arbetsplatser inte är statiska

* Personalens kompetens kan utnyttjas effektivare

* Ökat ansvar för medarbetarna kan ge mer stimulans i arbetet

* Ledningen får svårare att styra och kontrollera eftersom de inte är direkt inblandade i projektarbetet

* Ökat ansvar kan skapa mer stress

* Kundorienteringen kan skapa risker för lojalitetskonflikter

* Projektformen ger liten framförhållning vilket kan ge en konjunkturkänsligare organisation

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.