”Släpp in ackrediterade organ i kommunernas livsmedelskontroll”

Ackreditering Kommunernas livsmedelskontroller skulle kunna bli ännu mer effektiva och likvärdiga om ackrediterade kontrollorgan tilläts stötta kommuner med resursbrist. Det menar Jörgen Backersgård, ordförande för branschorganisationen Swetic.

”Släpp in ackrediterade organ i kommunernas livsmedelskontroll”
Många kommuner saknar tillräckliga resurser för tillsyn av restauranger. Foto: Stock Adobe.

Livsmedelsverket håller för närvarande på att arbeta fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll som bland annat ska ta större hänsyn till tredjepartscertifieringar. I den nya modellen belönas certifierade livsmedelsföretag med en lägre riskklass och därmed färre offentliga kontroller än icke certifierade företag.

Jörgen Backersgård ställer sig positiv till modellen som skapar förutsättningar för att öka kvaliteteten i verksamheterna och i slutändan gynna konsumenten.

Jörgen Backersgård, ordförande Swetic.
Jörgen Backersgård, ordförande Swetic.

– Certifiering är en garant för att livsmedelsföretagen upprätthåller ändamålsenliga rutiner och system samtidigt som kommuner kan fokusera sina resurser där de gör mest nytta och riskerna bedöms som större, säger han.

Men Jörgen Backersgård vill också gå steget längre och föreslår att ackrediterade kontrollorgan får möjlighet att stötta kommunerna i deras livsmedelstillsyn.

Vad är bakgrunden till det?

– Det korta svaret är att höja kvaliteten och öka likvärdigheten i den kommunala livsmedelstillsynen. Flera offentliga utredningar visar att många kommuner saknar tillräckliga resurser för att utföra nödvändig tillsyn av restauranger, skolkök och caféer. Framförallt mindre kommuner har svårt att finna rätt kompetens för att utföra kontroller. Det har också konstaterats att avgiften för tillsynen eller snarare tiden för att genomföra den varierar stort mellan olika kommuner.

– Samtidigt finns en väletablerad sektor med ackrediterade kontrollorgan som redan i dag utför liknande kontroller på uppdrag av livsmedelsföretag. Det kan till exempel handla om frivilliga kontroller för kvalitet och livsmedelssäkerhet, utöver den lagstadgade tillsynen. Ett exempel är kontroll av ekologiska livsmedel som ackrediterade kontrollorgan utför på uppdrag av Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Vad skulle de ackrediterade kontrollorganen kunna tillföra?

– Framförallt att säkerställa att kontrollerna utförs på ett likvärdigt sätt, oavsett var man är lokaliserad i Sverige. Kontrollföretagens kärnverksamhet är kontroller, vilket är en styrka. Ackrediterade kontrollorgan står också under löpande tillsyn av Swedac, som utvärderar och kontrollerar att verksamheten utförs enligt standardiserade krav på kvalitet, kompetens och oberoende.

Finns det även andra delar av den offentliga tillsynen som skulle kunna delegeras till ackrediterade kontrollorgan?

– Ja, absolut. Några tänkbara områden är miljö och arbetsmiljö samt de kontroller som är kopplade till byggnation av fastigheter och infrastruktur.

Hur högt står de här frågorna på Swetics agenda?

– Det finns många områden som vi tycker bör bli föremål för utredning, som till exempel livsmedelskontrollen. Livsmedelskvalitet är grundläggande för alla konsumenter och att kontrollerna utförs med kvalitet och förtroende är viktigt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.