Småföretag sårbara inför den gröna omställningen

Hållbarhet Nio av tio småföretag anser att det är viktigt för företag att bedriva hållbarhetsarbete. Men hur ska småföretagen få ihop resurser till att driva igenom omställningen, och vad händer om de inte hinner ställa om i tid när huvudmännen börjar ställa nya krav på sina underleverantörer?

Småföretag sårbara inför den gröna omställningen
Foto: StockAdobe

Det finns en uppsjö av hållbarhetsrådgivare som delar kostnadsfri information på sina hemsidor och håller i seminarier som är gratis för allmänheten. Det finns också en mängd branschorganisationer som sprider gratis information om hur småföretagare kan ställa om sina processer.

Ann-Kristin Littorin, Pwc.

Men informationsflödet kan kännas som en djungel för en person som är relativt obevandrad inom hållbarhetsområdet, förklarar Ann-Kristin Littorin, senior manager på ESG-avdelningen på revisions- och konsultföretaget Pwc. Informationen finns där. Utmaningen ligger i att företagen ska ha tid att sätta sig in i ämnet.

– Jag rekommenderar därför att man utser en specifik person som får i uppdrag att lära sig om nya lagkrav och hållbarhetsfrågor i den bransch som man är aktiv inom. Samma person bör ha i uppdrag att regelbundet återrapportera till ledningen om vad som förväntas av branschen avseende hållbarhet, säger hon och tillägger: 

– Det är också väldigt viktigt att kontakta sina kunder för att i god tid få kunskap om eventuella nya krav på de tjänster eller produkter man levererar, eller om de kommer vilja ha någon särskild data eller information från sina underleverantörer.

Påverkar alla led

Än så länge har framför allt större företag börjat känna en stress inför nya lagkrav från EU, enligt Ann-Kristin Littorin. Det är bland annat EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, vilket är nya krav på hållbarhetsrapportering, som har skapat huvudbry hos storföretagen.

Även av om många av dem redan arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är de oroliga för vad de nya kraven med konkreta tidsplaner för rapportering innebär för deras verksamheter, och många har börjat rekrytera ny personal för att möta kraven. En möjlighet som många småföretag bara kan drömma om, förklarar Jennie Albinsson, näringspolitisk expert med inriktning på miljö och hållbarhet på branschorganisationen Företagarna. 

– Även om EU-kraven gäller storföretag som har råd att ta in hållbarhetsexperter så har de en direkt påverkan på små- och medelstora företag eftersom hållbarhetstänket ska genomsyra alla led – ja, hela leveranskedjan. Nya krav kommer ställas på storföretagens underleverantörer, säger Jennie Albinsson.

Kan få nya kostnader

Stödstrukturer behövs alltså omgående sättas in för att små företag ska kunna rapportera i den omfattning som beställarna kan komma att kräva, när huvudmännen själva har börjat hållbarhetsrapportera enligt de nya EU-kraven.

Ett annat orosmoln som Jennie Albinsson pekar ut är att EU har föreslagit ett förbud av nyförsäljning av fossildrivna bilar till 2045. Företag som är beroende av arbetsfordon kan drabbas hårt av den typen av förbud om det saknas möjlighet till omställning. Dessutom laggar laddinfrastrukturen efter enormt.

– Det är särskilt svårt för den tunga trafiken inom åkerinäringen. Där skulle man behöva någon form av incitament för att de berörda företagen ska lyckas byta drivmedel kommande år, säger Jennie Albinsson.

Jennie Albinsson, Företagarna.

Vad är då det största hotet för små och medelstora företag om de inte hinner ställa om i tid? Enligt Ann-Kristin Littorin riskerar de i värsta fall att förlora sina uppdrag när huvudmännen väljer bort dem till fördel för mer hållbara alternativ.

– Det kan bli av med sina affärer och därmed sin grund för överlevnad. Även om det inte går riktigt så långt i de flesta fall kan en bristfällig omställning innebära att man får ökade kostnader i form av nya skatter och avgifter. Det kan bli svårare att bedriva sin verksamhet om man saknar tillstånd för olika saker, och det kan vara svårare att få tillgång till kapital om man exempelvis inte beviljas lån, säger hon.

Stort behov av stöd

Trots att det verkar finnas starka skäl till att känna oro vill Ann-Kristin Littorin inte bara belysa piskan utan också moroten för de som försöker orientera sig i en ny mer miljömedveten omvärld. Det handlar om nya affärsidéer och nya mer hållbara produkter som kan skapa en konkurrensfördel. 

För att kunna upptäcka vad i hållbarhetsarbetet som kan bli lönsamt behöver man först göra en så kallad väsentlighetsanalys, för att även identifiera inom vilka områden bolaget som mest påverkar miljö, människa och samhälle, förklarar Ann-Kristin Littorin. Exempelvis känner man som företagare kanske redan till om man använder miljöfarliga kemikalier eller om man har en riskfylld arbetsmiljö som påverkar den sociala hållbarheten negativt.

Eftersom företagens största utmaningar i omställningen är tid, ekonomi och resurser – och även ett kunskapsunderlag om hur man ska gå till väga – framhåller Jennie Albinsson från Företagarna att det som skulle underlätta mest är ekonomiska och kunskapsbaserade stödinsatser.

– Vi vet att flera stora företag har uttryckt att de vill stötta sina underleverantörer. De vill inte förlora dem helt enkelt. Tillväxtverket har i en rapport lyft behovet av att införa stödstrukturer för den här gruppen, det hade varit väldigt positivt, säger hon.

Fakta

Åtta webbplatser för småföretag som vill lära sig mer 

• Miljö & Utveckling: www.miljo-utveckling.se

• PwC: www.pwc.se/esg 

• FN:s globala mål: www.globalamalen.se/for-foretag

• Regeringen: www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030

• Science Based Targets Initiative: sciencebasedtargets.org

• Finansinspektionen: www.fi.se/sv/hallbarhet

• Ledarna: www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen

• Olika branschorganisationer, exempelvis: byggforetagen.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.