Sönderstressade rehabiliteras

Liksom på många andra ställen ökar antalet diagnoser med stressrelaterade sjukdomar inom Umeå sjukvård. Därför har man nu infört en handlingsplan för hur man ska rehabilitera långtidssjukskriven vårdpersonal.

Staffan Larsson är projektsekreterare för rehabilitering av långtidssjukskriven vårdpersonal och sitter på en nyinrättad tjänst på Norrlands universitetssjukhus för att utveckla och genomföra bättre lösningar för en lyckad rehabilitering.

– Det konstaterades inom Umeå sjukvård att diagnoserna med stressrelaterade sjukskrivningar ökade. Diagnoserna kunde rubriceras som utbrändhet och depression, säger Staffan Larsson.

Vilopauser och reflektion viktigt

Handlingsplanen som ska hjälpa de sjukskrivna tillbaka till arbetet baseras på ett samarbete mellan mellan kliniken, den sjuke, företagshälsovården och försäkringskassan. Staffan Larsson förklarar att en viktig del i rehabiliteringen är att stärka individen så att situationer som upplevs svåra går att hantera.

Att lägga in vilopauser i arbetet liksom att låta tid finnas för reflektion är väsentliga delar i en bra arbetsmiljö.

Rent praktiskt kommer arbetet med den långtidssjukskrivnes återvändande till arbetsplatsen att ske med hjälp av närmaste chef på den klinik man är anställd på och med arbetskamraternas hjälp. Det man vill undvika är det vanliga, att arbetsledaren är väl insatt i den sjukskrivnes fall och att arbetskamraterna har ingen eller ytterst lite information om varför en arbetskamrat är sjukskriven.

– Det blir väsentligt att arbeta med den psykosociala miljön, med handfast handledning omkring frågor som egentligen är basala om hur viktigt det är att vi tar hand om varandra. Den psykosociala miljön får inte underskattas på en arbetsplats, säger Staffan Larsson. Vi strävar efter beteendeförändringar och i det finns möjligheten som leder till utveckling, det vill säga reflektion.

I rehabiliteringsarbetet är försäkringskassan och i många fall företagshälsovården viktiga parter.

– Med en medveten utvecklad handlingsplan för den sjukskrivne utvecklad för att anpassas till arbetsplatsen och med ett samarbete med försäkringskassan kan inte en rehabilitering misslyckas, anser Staffan Larsson. Det är kostsamt och kännbart om det misslyckas, men lyckas det har alla gjort en vinst.

Liten kunskap om stress

Staffan Larsson förklarar att stressforskningen är relativt outvecklad idag. Det finns inte tillräckligt med kunskaper om varför man blir sjuk av stress. Den kan vara relaterat till många faktorer som arbetsmängd, bristande kontroll över arbetssituationen eller att målen på arbetsplatsen är diffusa. Egentligen är inte orsakerna okända, men hur de olika komponenterna i samverkan med varandra skapar stress är oklart.

– Vi vet inte heller hur stor del av stressen som kan relateras till arbetslivet och hur stor del påverkas av en persons privatliv, förklarar Staffan Larsson.

Några parmetrar är dock kända. Till exempel att kvinnors stress ökar efter arbetsdagen medan männens stressvärden sjunker. Det är också fler kvinnor som har stressrelaterade sjukskrivningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.