Standard för socialt ansvarstagande snart verklighet

Arbetet med att ta fram riktlinjer för en standard för socialt ansvarstagande, Social Responsibility, SR, kommer att starta i höst. Det har den internationella standardiseringsorganisationen ISO beslutat. Det finns även goda förhoppningar om att få det internationella sekretariatet för standarden till Sverige.

Det var under en konferens i Stockholm den 21 och 22 juni, med drygt 300 delegater från hela världen, som ISO tog beslutet att arbeta fram riktlinjer kring en standard för Social Responsibility.

– ISO har genomfört ett par förstudier och under de senaste ett och ett halvt åren har en expertgrupp på 25 personer arbetet fram en rapport om möjligheterna med en standard som presenterades i Stockholm, berättar Bengt Rydstedt som är projektledare på Swedish Standard Institute, SIS.

Tanken med den nya standarden är att få fram ett ledningsdokument skrivet på ett enkelt språk som är lätt att förstå även för dem som inte är experter. Genom att ta fram gemensamma definitioner och utvärderingsmetoder skapas bättre möjligheter att jämföra exempelvis hur olika aktörer hanterar arbetsmiljö, arbetsvillkor, etik och andra sociala frågor.

Idag är problemet att olika företag har olika definitioner vad gäller socialt ansvarstagande. Enligt Bengt Rydstedt finns en flora av regelverk. Ikea har exempelvis sina normer för sina underleverantörer, med de är inte identiska med något annat företags, vilket gör att det blir många företagsnormer att anpassa sig till. Han betonar därför att det finns ett stort behov för en standard som gör det enklare för konsumenter att välja produkter och för företag att uppträda långsiktigt korrekt.

Bara riktlinjer

Utgångspunkten i arbetet med den nya standarden är att det ska inkludera alla intressegrupper. Resultatet blir en standard med riktlinjer och det sekretariat som ska byggas upp för att arbeta med standarden ska delas mellan ett i- och ett u-land. Enligt Bengt Rydstedt finns det goda möjligheter att i-landet i fråga blir Sverige, tillsammans med Brasilien.

– SIS håller också på att forma en svensk projektgrupp för att samla svenska intressen och idéer för en internationell standard för Social Responsibility. De kommer att ansvara för Sveriges förslag till ISO-projektet, för röstningar på standardförslag och för att utse en delegation till internationella arbetsmöten. Vi hoppas kunna engagera såväl företag, myndigheter och organisationer, som ideella konsument- arbetstagar- och frivilligorganisationer, säger Bengt Rydstedt.

Tre år

Han uppskattar att arbetet med den nya SR-standarden kommer att ta tre år. Arbetet med den nya standarden för socialt ansvarstagande har två huvuddelar, dels att utveckla ett stöd till företagens processer för hur man ska arbeta med ett socialt ansvarstagande, dels att ta fram rutiner och modeller för rapportering.

– Det är också viktigt att arbeta fram intressentmodeller, det vill säga tala om vilka som påverkas, betonar Bengt Rydstedt, Det handlar inte bara om aktieägare, fack och anställda, utan också om kunder, leverantörer och lokalsamhället. Det är viktigt att se på hela bilden.

En organisations processer för socialt ansvarstagande anses omfatta dessa fem huvudsteg:

1. Identifiering av de riktlinjer och deklarationer som finns på området som exempelvis FN:s barnkonvention, OECD:s riktlinjer och ILO:s konvention. Självklart måste man också luta sig mot befintlig lagstiftning.

2. Identifiering av relevanta intressenter.

3. Införandet av ett systematiskt system för Social Responsibility.

4. Utveckling av system för uppföljning och verifiering.

5. Utveckling av system för rapporter och kommunikation till omvärlden.

Förmodligen är det inledningsvis främst större företag som kommer att använda standarden för socialt ansvarstagande. Att det initialt blir fråga om riktlinjer och inte om en kravstandard tror Bengt Rydstedt beror på att det handlar om ett nytt relativt omoget område.

– Det beror säkert också på ämnets karaktär, då det inte är lika konkret som miljö- eller kvalitetsområdet, betonar Bengt Rydstedt. Dessutom finns det en certifieringströtthet där många har svårt att leva upp till standarden samtidigt som andra vill gå ännu längre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.