Statliga myndigheter får dåligt betyg

Kunderna är rekordnöjda med kommunernas service men betydlig mindre nöjda med de statliga myndigheterna. Framförallt är man missnöjda med myndigheternas regelrytteri och oförmåga att se individens behov.

SKI, Svenskt kvalitetsindex, har mätt brukarnas nöjdhet med offentlig sektor, som får både ris och ros. Framför allt framgår det att det finns en tydlig skillnad mellan hur kunderna upplever myndigheternas service och kommunernas.

Möter inte individen

Mätningen visar att det finns en betydande klyfta mellan myndigheternas utövning av sina uppdrag och de förväntningar som samhället har. Kunderna förväntar sig tjänster som fokuserar på deras individuella behov medan myndigheten följer sitt officiella uppdrag utifrån regelverk som inte lämnar utrymme för anpassning utifrån vad kunderna efterfrågar.

Framförallt är det Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och Kronofogden som har stora utmaningar när det gäller att se till den enskildas situation. Kunderna upplever även låg effektivitet och långa handläggningstider.

Myndigheternas klagomålshantering inte heller måttet. Jämfört med privat sektor är man sämre på att behandla kunders klagomål. Var fjärde klagande kund hos myndigheterna upplever även att deras klagomål inte blir lösa.

Finns ljustecken

Men allt är inte negativt. CSN ökar i kundnöjdhet och uppfattas allt positivare. Kunderna upplever en förbättring i myndighetens tjänster, en tänkbar förklaring är utvecklingen av de tekniska tjänsterna som CSN numera erbjuder. Allt fler gör sina ärenden via internet och då upplevs även ärendehanteringen som effektivare.

Även Försäkringskassan uppnår förbättrade resultat i kundnöjdhet tack vare ökad tillgänglighet och engagemang hos personalen samt att man blivit bättre på att erbjuda det kunden behöver. Trots ökningen befinner sig myndigheten fortfarande ligger på en låg nivå. Bilden av hur myndigheten uppfattas har också förbättrats sedan förgående år.

Höga betyg för äldrevården

Samtidigt som man är missnöjda med myndigheterna så är man rekordnöjd med den kommunala servicen. I kommunerna är det framför allt äldreboenden och hemtjänst som får bättre betyg. Den främsta orsaken är att personalens kompetens och engagemang upplevs som högre än tidigare.

Högst betyg i hela offentliga sektorn får de privata tandläkarna. Lägst betyg får socialtjänsten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.