Stor arbetsplatser bättre på arbetsmiljöarbete

Det är vanligare med systematiskt arbetsmiljöarbete vid större arbetsplatser än mindre. Det framgår det av en senaste arbetsmiljöundersökningen, som SCB gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

I undersökningen ställdes speciella frågor ställdes till dem som är skyddsombud eller har uppdrag i en skyddskommitté och speciella frågor till dem som är chefer eller arbetsledare.

Till personerna med arbetsmiljöuppdrag ställdes frågor om arbetsmiljörisker har kartlagts och bedömts på deras arbetsplats, om detta har dokumenterats, om åtgärder vidtagits och om en handlingsplan upprättats angående risker som ännu inte åtgärdats. Med utgångspunkt från svaren har de olika arbetsplatserna klassificerats med avseende på om systematiskt arbetsmiljöarbete har införts.

Vid 40 procent av arbetsplatserna hade systematiskt arbetsmiljöarbete införts och vid 35 procent har arbetet påbörjats. Vid 24 procent av arbetsplasterna hade systematiskt arbetsmiljöarbete varken införts eller påbörjats.

Vanligare hos stora

Undersökningen visar också att systematiskt arbetsmiljöarbete är vanligare ju större arbetsplatsen är. Allra vanligast med systematiskt arbetsmiljöarbete är det på arbetsplaster med över 500 anställda.

Tar man dessutom hänsyn till arbetsställets storlek inom de olika näringsgrenarna är det framför allt inom tillverkningsindustrin som man i större utsträckning infört systematiskt arbetsmiljöarbete, medan man inom partihandel och detaljhandel inklusive reparation av motorfordon samt fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster ligger sämst till. Inom de senare har färre än en tredjedel av arbetsställena infört systematiskt arbetsmiljöarbete.

Juridiskt bindande

AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete är juridiskt bindande för arbetsgivaren och anger hur samarbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet ska bedrivas. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden av betydelse för arbetsmiljön.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.