Stor nordiskt benchmarkingdatabas kan bli verklighet

Det finns just nu planer på ett nytt nordiskt samarbetsprojekt som ska bygga upp en stor datatbas för benchmarkning. Syftet är att öka de nordiska organisationernas konkurrenskraft. En förstudie har genomförts och i dagarna väntas besked om finansiering.

Projektet kallas Nordisk Benchmarking Databas och är ett nätverksprojekt mellan de ledande kvalitetsorganisationerna i norden. Bakom satsningen står Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, i Sverige, Excellence Norway, Centrum för Excellence Finland, CFEF, Centrum för ledarskap i Danmark, Excellence Iceland, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Århus samt konsultorganisationerna Markedconsult och CFI Group.

Om planerna går i lås ska projektet starta i augusti i år och hålla på till 2004.

– Vi har mycket goda erfarenheter av att samverka med de här nordiska aktörerna och samarbete över nationsgränserna är en avgörande förutsättning för att vi ska nå goda resultat i det här projektet, berättar Helena Lundberg Nilsson som arbetar med projektet för SIQs räkning Inom ramen för projektet vill vi även utveckla samrabetsformer med Baltikum och Ryssland och förstärka de kontakter vi har med EU i de här frågorna.

Öka konkurrenskraften

Målsättningen med det planerade projektet är att stärka de nordiska ländernas konkurrenskraft genom att utveckla en gemensam benchmarkningdatabas.

Benchmarking kan enkelt uttryckt sägas vara ett verktyg för att systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. Meningen med benchmarking är att man ska få insikt och ny kunskap som sedan kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.

– Databasen ska användas för att organisationerna och företagen själva ska kunna se hur de ligger till jämfört med andra, berättar Helena Lundberg Nilsson. Databaseb ska även kunna förse beslutsfattare med indikationer som de kan använda som bas för analyser av konkurrenskraft och samhällsutveckling.

Informationen i databasen ska bygga på omfattande undersökningar av organisationer inom både offentlig sektor och näringsliv. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i den europeiska kvalitetsorganisationen EFQMs utvärderingsmodell som ligger till grund för deras kvalitetspris.

Jämförelser via index

Meningen är att det ska etableras index som bygger på mätningar av kundtillfredsställelse, medarbetartillfredsställelse och samhällsansvar. Indexen ska basera sig på de studier som man ska göra av privata och offentliga organisationer i de nordiska länderna. Därigenom skapas förutsättningar för jämförelser mellan länderna, branscher, sektorer och organisationer och företag.

Index för kundtillfredsställelse finns redan etablerat i ett stort antal länder och den första nordiska pilotstudien för medarbetartillfredsställelse genomfördes i höstas.

– Men för att mäta samhällsansvar finns inget existerande index, berättar Helena Lundberg Nilsson. Dessutom återstår det mycket utvecklingsarbete för att hitta rätt samband mellan de olika parametrarna så att man kan göra jämförelser.

Tillgängligheten?

Det projekt man nu vill genomföra och har sökt finansiering för är ett projekt som avser att bygga upp databasen och utveckla metoder för arbetet med indexen, men ännu är inget klart om på vilket sätt man tänker driva databasen vidare efter utvecklingen. Frågan om exempelvis databasens tillgänglighet ligger fortfarande öppen.

– Vi arbetar med en rad olika lösningar på det, men vår utgångspunkt är att databasen ska vara öppen för alla nordiska organisationer som vill positionera sig mot och lära sig av jämförelsedatan, säger Helena Lundberg Nilsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste