Stora skillnader i kommuners äldreomsorg

De äldre fortsätter ge goda omdömen om personalens bemötande och om äldreomsorgen i sin helhet. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan kommunernas resultat.

Det visar resultaten av den nya öppna jämförelsen av vård och omsorg om äldre, som nu har publicerats gemensamt av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen.

Överlag är de äldre nöjda med vården. Personalens bemötande och omsorgen som helhet får goda omdömen. Däremot visar resultaten att de äldre som skattar sin hälsa som sämre är mindre nöjda med omsorgen. Resultaten visar också stora skillnader mellan olika kommuner bland annat när det gäller möjligheten att vistas utomhus och nöjdheten med aktiviteterna på särskilt boende.

Motala är en kommun som har lyckats väl i öppna jämförelser. Åke Wännman arbetar som socialchef i Motala. Han menar att man under flera år har arbetat målinriktat med kvalitetsarbete, där systematisk uppföljning och tydliga kvalitetsmål har varit ledstjärnan.

– Vi har hittat den röda tråden i vårt kvalitetsarbete. Vår omvårdnadspersonal har också en bra kompetens, säger han.

Rapporten är en del av ett mer omfattande arbete med att utveckla äldrevård och omsorg. Den belyser 35 olika indikatorer och resultatet bygger på data från flera olika källor, bland annat enkäter med personer som får kommunal äldreomsorg, och nationella kvalitetsregister.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste