Storsatsning på forskning om återgång till arbetslivet

Forskning 330 miljoner kronor till 70 nya forskningsprojekt med betydelse för samhället och människors liv, det är vad Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, avsätter i år. Största satsningen är på arbetet med att få tillbaka människor till arbetslivet, efter psykisk ohälsa.

Storsatsning på forskning om återgång till arbetslivet
Långtidssjukskrivning till följd av psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem. Foto: Adobe Stock

Forte gör årligen en utlysning av projektbidrag och i år var forskarnas ansökningar starkt präglad av rådande samhällsutmaningar.

Ett antal av de finansierade forskningsprojekten fokuserar på olika aspekter av barns och unga vuxnas psykiska hälsa, inklusive förekomst, konsekvenser och förebyggande insatser. Just forskningsfältet psykisk hälsa beviljas 46 miljoner kronor.

– När ojämlikheten i samhället ökar blir arbetslivet alltmer segregerat. Vi har ett antal forskningsprojekt som kommer att söka svar på hur vi skapar ett inkluderande arbetsliv med likvärdiga villkor för alla. Det handlar bland annat om olika gruppers förutsättningar att delta aktivt i samhället och på arbetsmarknaden, kommenterar Jonas Björck, generaldirektör för Forte, i ett pressmeddelande.

Sedan 2021 driver Forte ett nationellt forskningsprogram för att öka kunskapen och aktivt bidra till att bygga upp kunskapsbasen kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa i Sverige. Under 2023 har programmet genomfört två utlysningar, vilket har gett resultat. Nu får flera nya forskningsprojekt inom detta fält finansiering.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Forte och Försäkringskassan driver ett forskningssamarbete för att bidra till ökad kunskap kring åtgärder som stödjer individen till återgång i arbete och som förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. 42 miljoner kronor har fördelats på nio forskningsprojekt.

– Genom dessa forskningsprojekt får både hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Försäkringskassan mer kunskap för att värna och utveckla socialförsäkringen så att den lever upp till de politiska målen, ger trygghet och adekvat stöd till enskilda över tid och bidrar till ett starkare samhälle, kommenterar Matilde Millares, utrednings- och forskningsstrateg på Försäkringskassan. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.