Svenska chefer mer kreativa efter krisen

Ledarskap Trots pandemin ser en majoritet av de svenska cheferna positivt på framtiden. Framförallt har krisen stimulerat chefernas digitala kompetens och de är mer kreativa, framgår av en undersökning från chefsorganisationen Ledarna.

Svenska chefer mer kreativa efter krisen
Chefernas användning av digitala verktyg har ökat. Foto: Stock Adobe.

Vilka effekter har coronakrisen haft på arbetslivet? Hur har chefernas verklighet påverkats? Vad tror man om framtiden? På uppdrag av Ledarna ställde Novus ett antal frågor till chefer på olika nivåer i organisationer runt om i Sverige.

De omkring 1 500 chefer som deltagit i undersökningen tecknar genomgående en ljus bild av situationen. Trots att arbetslivet förändrats radikalt för såväl chefer som medarbetare har krisen gett upphov till en rad positiva effekter.

Digitalt innovativa

Framförallt har cheferna blivit mer positiva till sin verksamhets digitala utveckling. Sex av tio anser att de förändringar som genomförts under pandemin har bidragit positivt till digitaliseringsarbetet ute på arbetsplatserna och förutspår att deras verksamheter kommer att vara mer innovativa efter krisen.

– Sveriges chefer ser möjligheter att utveckla sina verksamheter. Det visar på ett situationsanpassat ledarskap som är helt nödvändigt i de tider vi lever i, kommenterar Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Cirka åtta av tio av de tillfrågade har arbetat hemma under krisen, vilket gjort att användningen av digitala verktyg ökat kraftigt. Drygt fyra av tio menar att de nu är mer kreativa och vågar testa nya arbetssätt, produkter och tjänster. Lika många ser att effekterna kommer att bestå och deras verksamhet vara mer innovativ efter krisen.

Ökad stress

Myntets baksida är dock att stressen för cheferna ökat – drygt 60 procent av de tillfrågade lyfter fram det som en utmaning. En förklaring ligger i problemen att leda på distans.

– Ett exempel är att det är mycket tuffare att hålla svåra samtal i en digital verksamhet. Även att stötta oroliga medarbetare är svårare. Det som chefen nu behöver kompetensutvecklas i är hur man leder på distans samt krishantering, säger Andreas Miller.

Resultat i korthet

  • Drygt en av tre verksamheter har helt eller delvis ställt om på grund av pandemin (37 %).
  • Tre av fyra tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet (76 %).
  • Drygt sex av tio har ökat andelen distansarbete under coronapandemin (63 %).
  • Sex av tio anser att de förändringar som införts under pandemin har bidragit positivt till digitaliseringsarbetet på deras arbetsplats (61 %).
  • Åtta av tio anser att de har kompetensen som krävs för att klara av den förändring som coronakrisen innebär (79 %).
  • Många chefer uppger att de upplever utmaningar med att hantera medarbetares stress och oro.
  • Sex av tio upplever i hög utsträckning att deras chefskollegor utgör ett stöd (62 %).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.