Teamutveckling kan stärka svensk forskning

Forskning Det är hög tid att forskningsvärlden börjar tillämpa verksamhetsutveckling i form av teamutveckling. Bättre samverkan i team påverkar forskningsresultaten positivt visar en ny studie.

Teamutveckling kan stärka svensk forskning

Teamutveckling skapar större tillit, ökad samverkan och bättre kommunikation i forskningsteam och kan ge både högre produktion av forskningsresultat och en effektivare hemtagning av finansieringen. Det visar HR-konsulten Carl Gunnar Bergendahl, Courego, i sin studie om hur teamutveckling inom forskarvärlden skulle kunna stärka svensk forskning.

Avsikten med studien har varit att skapa kunskap och lärande kring forsknings- och utvecklingsteams möjligheter att fungera bättre och leverera mer. Carl Gunnar Bergendahl konstaterar i studien att inget eller mycket lite görs idag för att öka produktiviteten i forsknings- och utvecklingsteam. De insatser som sker är främst på individnivå i form av exempelvis utbildningar.

En anledning till det låga intresset kan vara att det saknas kunskap om den nytta som teamutveckling kan generera, särskilt i termer av avkastning (ROI). Men också på att det akademiska systemet har sitt fokus på individen där den personliga karriären premieras och ett teamtänkande ofta saknas.

Carl Gunnar Bergendahl.

– En annan orsak kan vara att FoU i många stycken präglas av en ingenjörskultur där fokus ligger på forskningsuppgiften och på leverans, vilket innebär att utveckling av teamkompetenser och arbetssätt kommer i andra hand, menar Carl Gunnar Bergendahl.

Men det finns mycket att vinna på att arbeta med teamutveckling inom forskning visar studien. Teamutveckling har en klar potential att öka effektiviteten i FoU-systemet och den skulle kunna bli en naturlig värdeskapande del av FoU-verksamheten i Sverige.

Läs även: ”Mindre friktion i gruppen gör att vi producerar mer”.

Med tanke på hur mycket pengar FoU omsätter kan det vara av allmänt intresse att ta tillvara potentialen. De totala utgifterna för FoU i Sverige uppgick 2016 till 143,4 miljarder kronor. Under 2017 beräknas regeringen avsätta 36,7 miljarder kronor till FoU. Av dessa medel går cirka hälften till universitet och högskolor.

Dagens forskningsteam ofta är mångkulturella med deltagare från olika kulturer, tvärvetenskapliga med representanter för olika discipliner samt virtuella där medlemmarna har olika geografisk placering i och utanför Sverige. Dessutom leds och genomförs en stor del av FoU i Sverige av forskare organiserade i avdelningar, grupper eller team.

Detta skapar utmaningar i teamarbetet men också stora möjligheter som kan tas till vara genom teamutveckling konstaterar studien.

Effekter för de som deltog i teamutvecklingen:

  • Ökad förståelse och tillit för varandra
  • Ökad samverkan
  • Ökad samsyn kring mål och strategier
  • Bättre kommunikation
  • Större effektivitet
  • Verktyg som underlättar arbetet

Studien delfinansierades av VINNOVA och genomfördes av Courego i samarbete med IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) och konsultföretaget Stella Nova. Resultaten är dokumenterade i en rapport som kan beställas från Courego.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.