Tre grundstenar som bygger kvalitet i leverantörsledet

Leverantörskvalitet Många inköpare tycker att det är svårt att jobba långsiktigt med leverantörskvalitet. Dessutom är det vanligt att företag har 100-tals eller rentav 1 000-tals underleverantör som är involverade i tillverkningen eller utvecklingen. Här är tre grundstenar hur företag kan gå till väga för att säkra och styra kvaliteten i alla leverantörsled.

Tre grundstenar som bygger kvalitet i leverantörsledet
Scanias inköpsavdelning har en särskild grupp som enbart har till uppgift att stötta underleverantörer. Bild Adobe Stock.

Inköpare idag har många gånger en besvärlig uppgift med att jobba långsiktigt med leverantörskvalitet. När det dessutom är vanligt att företag har 100-tals eller rentav 1 000-tals underleverantör som är involverade i utvecklingen och tillverkningen av en produkt blir det en ännu större utmaning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Björn Oskarsson har lång erfarenhet av frågor som har med leverantörskvalitet att göra. Under drygt 20 år var han bland annat ansvarig för att utveckla och genomföra logistikutbildningen vid institutionen, men har även ägnat sig åt forskning och författarskap kopplat till logistik.

Den tiden är sedan länge förbi när ett enda företag behärskade hela processen – från komponenttillverkning till färdig produkt, konstaterar han. Numera har de flesta en kader av underleverantörer som är involverade i produktionen. Därtill kommer ett stort antal leverantörer av tjänster och annat icke-produktionsmaterial som också krävs för att hålla igång verksamheten.

Stor utmaning

Det betyder att även leverantörerna fått en nyckelroll för det totala värde som levereras till slutkunden. Därför ställs höga krav på att företagen bedriver ett nära samarbete med alla parter i hela kedjan för att åstadkomma en både högkvalitativ och resurssnål produktion.

Björn Oskarsson konstaterar att det är en stor utmaning att åstadkomma ett fördjupat kvalitetssamarbete med så många underleverantörer.

Björn Oskarsson Linköpings universitet.
Björn Oskarsson Linköpings universitet.

– De stackars inköparna ansvarar ofta för många kontrakt som ska förnyas varje år och försöker få ordning på det här. Tyvärr upplever många inköpare att det finns begränsat med tid för att bedriva ett långsiktigt arbete med leverantörskvalitet. Det kan i värsta fall leda till att det uppstår problem med inleveranser och att arbetet med produktutveckling blir lidande, säger han.

Tre grundstenar

Hur ska då företagen gå till väga för att säkra och styra kvaliteten i alla leverantörsled? Björn Oskarsson lyfter fram tre grundstenar i arbetet med att skapa kvalitetsutveckling i leverantörsledet.

1. Leverantörsbedömning.

Innan ett samarbete inleds gäller det att först och främst göra en bedömning av leverantören och försöka avgöra om denne tar tillräcklig hänsyn till sådana aspekter som påverkar kvaliteten. Hur jobbar de med kvalitetsutveckling? Har de tillräcklig teknisk kompetens? Är de villiga att dela med sig av information som är relevant för kvaliteten?

– Det här kan vara saker som är svåra att fånga och som kräver upprepade kontakter och besök ute i verksamheten. Men det gäller att ta sig tid och vara noggrann, särskilt om det är en vara eller tjänst med stor funktionspåverkan, betonar Björn Oskarsson.

2. Leverantörsutveckling.

Det handlar om att som köpare av en vara eller tjänst hjälpa leverantören att utveckla sina förmågor genom till exempel utbildning och träning. Ett föredömligt exempel är Toyota som är väldigt öppet med sin Lean-influerade kvalitetsmodell TPS i syfte att alla leverantörer ska ha processer som är lika rationella och kvalitetssäkrade som de egna.

– Även Scania har på sin inköpsavdelning en särskild grupp som enbart har till uppgift att stötta underleverantörer genom att utföra värdeflödesanalyser, kartlägga produktionsprocesser och identifiera fel och brister i syfte att uppnå ännu högre leverantörskvalitet, förklarar Björn Oskarsson.

3. Leverantörsintegrering.

Det är ett område som tangerar leverantörsutveckling, men som innebär att köparen på ett ännu djupare plan koordinerar sina aktiviteter och upprättar ett strategiskt partnerskap med underleverantören.

– Det kan vara så att man delar information, involverar leverantörerna i produktutveckling och tillsammans arbetar för att identifiera, förebygga och lösa eventuella kvalitetsproblem. Ju mer kompatibel som tillverkningen blir ute hos underleverantören, desto större möjligheter till kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar, konstaterar Björn Oskarsson.

Känsliga för störningar

Det som på senare tid accentuerat arbetet med leverantörskvalitet är att logistikkedjorna blivit ännu mer känsliga för störningar. I takt med att allt fler företag går över från massproduktion till kundorderstyrt och korta produktlivscykler har kraven på snabba leveranser ökat.

– Det har nästan blivit en sjuka att kunna beställa varor ena dagen och få dem levererade nästa dag – inte bara bland konsumenter, utan även bland företag. De hårt pressade tidskraven gör att det inte finns någon marginal eller buffert och minsta störning får allvarliga konsekvenser, säger Björn Oskarsson.

Ett annat bekymmer är trenden med så kallad ”single sourcing”, det vill säga att ett företag endast har en leverantör för en specifik komponent.

– Tidigare hade man åtminstone ett par leverantörer per komponent och hade därmed en back-up om det uppstod leveransproblem hos en av dem. Problemen med ”single sourcing” har blivit extra tydliga under den rådande pandemin, konstaterar han.

Tar hem produktion

Björn Oskarsson ser också en utveckling mot att allt fler företag tar hem sin produktion från underleverantörer, framförallt från lågkostnadsländer, för att säkra både kvalitet och leveranser.

– När man tidigare tog beslut om ”outsourcing” stirrade man sig blind på de låga kostnaderna, men bortsåg från riskerna. I takt med att kostnadsläget stiger i många länder har man nu insett värdet av att leverantörerna finns på nära håll, säger han.

Björn Oskarsson betonar vikten av företag har ett nära samarbete med sina underleverantörer för att utveckla, säkra och styra kvaliteten i hela kedjan.

– Det här är en angelägenhet inte bara för inköpsavdelningen, utan en strategisk fråga som måste upp på ledningens bord i större utsträckning än i dag, understryker han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.