Tydligare krav på chefers arbetsmiljökunskaper

Kraven på att chefer och arbetsledare ska ha goda kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete har blivit tydligare. Arbetsmilljöverket ställer nu krav på exakta kunskaper om lagar, förordningar och föreskrifter. Cheferna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna förebygga olycksafall och ohälsa.

Från och med den 1 juli i år finns de exakta kunskapskraven preciserade i ett tillägg till Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det handlar egentligen inte en höjning av kraven på arbetsledare och chefer utan om en precisering av vilka kunskaper de måste ha. För det första ska arbetsgivaren fördela ansvaret för arbetsmiljöfrågor till bestämda personer eller befattningar. För det mesta är det chefer och arbetsledare som kommer ifråga för arnetsmiljöansvaret. Den nya föreskriften reglerar att ansvaret för arbetsmiljöarbetet aldrig får vara otydligt. De som har tilldelats arbetsmiljöansvar ska dessutom ges de befogenheter och resurser som krävs.

Konkreta krav

Arbetsmiljöverket har i sitt tillägg till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete preciserat de kunskapskrav som ställs på de chefer och arbetsledare som har tilldelats ansvaret för arbetsmiljön. Till att börja med krävs kunskaper om bland annat arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Dessutom ska chefer och arbetsledare ha kunskaper om vilka risker det finns för ohälsa och Olycksfall. Det kan handla om fysiska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. För att kunna bedöma vilka risker som finns i den egna verksamheten behöver arbetsförhållandena undersökas regelbundet och systematiskt. Chefer och arbetsledare ska också ha kunskaper för att kunna sätta in åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Systematiskt arbete

I tillägget till Arbetsmiljöverkets föreskrifter specificeras även att det måste ske ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är arbetsgivaren som ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kompetens för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. det innebär att cheferna ska kunna ge introduktion och instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter och göra prioriteringar av arbetsuppgifter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.