Uppdaterad standard för samhällsäkerhet nu på svenska

Standard Nu finns en svensk version av standarden som bland annat ska bland annat bidra till att underlätta samverkan vid allvarliga och oförutsedda samhällshändelser. Ledningssystemstandarden för kontinuitet har nyligen reviderats och finns nu i svensk översättning.

Uppdaterad standard för samhällsäkerhet nu på svenska
Susanna Björk, projektledare, Sis.

Säkerhet och resiliens – ledningssystem för kontinuitet som standarden heter, finns i svensk översättning sedan i somras (SS-ISO EN 22301). Den handlar om organisationens allmänna förmåga att fortsätta fungera och leverera produkter och tjänster under störningar och avbrott. Standarden har aktualiserats under pandemin och den engelskspråkiga Iso-standarden tillhör också dem som har tillhandahållits kostnadsfritt under krisen.

– Kontinuitetshantering är en fråga som aktualiserats ytterligare i och med den pågående globala pandemin. Men redan tidigare präglades vår omvärld av en ökad komplexitet och osäkerhet. Då blir fokus på hantering av osäkerhetens effekter desto viktigare. Ju mer förberedda vi är ju bättre förmår vi att hantera olika händelser, säger Susanna Björk, projektledare i kommittén för samhällssäkerhetför på Sis.

Standarden är utformad på ett sådant sätt att alla typer av organisationer och företag, oavsett storlek, ska kunna applicera de verktyg som standarden erbjuder.

Med eller utan förkunskaper

Målgruppen för standarden kan ha både tidigare förkunskaper eller stå utan dessa. De tänkta standardanvändarna är personer som redan idag arbetar med kontinuitetshantering och risker, personer i ledande befattning som kräver kontroll på försörjningskedjan, personer som är intresserade av att införa ett ledningssystem för kontinuitetshantering enligt ISO 22301 eller helt enkelt vill lära sig mer om praktisk kontinuitetshantering.

Jag tror att vi kommer få se en mängd nya spännande standarder utformas framöver i syfte att erbjuda just verktyg för att vi ska stå bättre rustade inför framtidens utmaningar.

Kontinuitetshantering är något som kommer till nytta även när pandemin klingat av.

– Kontinuitetshantering till skillnad från krishantering syftar till att hantera osäkerhetsmoment i en normaltillvaro. I och med den globala pandemin så kommer vi med största sannolikhet att behöva förhålla oss till en i många aspekter ny sorts normaltillvaro framöver, säger Susanna Björn.

Göra samhället säkrare

Det är kommittén för samhällssäkerhet som tillsammans med flera av samhällets aktörer arbetar med ett omfattande standardiseringsarbetet för att underlätta samverkan och göra samhället säkrare vid oförutsedda händelser.

Det kan handla om exempelvis el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter som ställer höga krav på både organisationer och individer.

I kommittén arbetar bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Rise AB, Försvarsmakten samt flera företag.

Höja säkerheten

Den övergripande målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer. Detta för att förebygga incidenter men också dra lärdom av incidenter och därmed förbättra sin beredskap för framtida händelser.

Eftersom det är många områden som täcks in arbetar kommittén med flera olika typer av standarder.

Rent generellt ser Susanna Björk att samhällsdebatten pekar på att vi i framtiden måste vara bättre rustade inför både förutsedda och oförutsedda händelser.

– Inom standardiseringsvärlden, både nationellt och globalt, diskuteras det flitigt om vilka lärdomar som kan dras av hanteringen av nuvarande pandemi och hur dessa lärdomar kan omvandlas till standarder. Jag tror att vi kommer få se en mängd nya spännande standarder utformas framöver i syfte att erbjuda just verktyg för att vi ska stå bättre rustade inför framtidens utmaningar, säger Susanna Björk.

Kontinuitetshantering kan bl.a. svara på dessa frågor:

  • vad är viktigt i verksamheten för att hållbart överleva?
  • vilka risker finns mot kritiska verksamheter?
  • vilka är åtgärderna för att stärka verksamhetens kontinuitetsförmåga?
  • hur skyddas och stabiliseras verksamheten vid störning och avbrott och hur återgår sedan verksamheten till normaldrift?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.