Vad har styrelsen för ansvar?

Styrelser har en viktig uppgift i att värna om företagets utevckling i ett långt perspektiv. Det gäller framförallt när aktiemarknadens krav pressar företagsledningarna att prioritera den kortsiktiga lönsamheten. Det menar Björn Wolrath, ordförande i Styrelseakademien Sverige.

Styrelseakademien Sverige är en sammanslutning som funnits i ungefär tio år. Den består av 1 600 medlemmar som fördelar sig på åtta regionala föreningar. Medlemmarna är till största delen styrelseledamöter i små och medelstora företag, men det finns också medlemmar som sitter med i större koncernstyrelser.

Verksamheten är inriktad på att intensifiera rekryteringen av kompetenta styrelseledamöter. Arbetet sker framförallt ute i de regionala avdelningarna genom bland annat utbildningar och träffar som syftar till erfarenhetsutbyte.

– Det kan till exempel handla om hur man kan utveckla samarbetet mellan företagsledningar och styrelser, kompetensutveckling eller utbyte av erfarenheter från upphandlingar av konsulttjänster, berättar Björn Wolrath.

Styrelsen har ansvar för långsiktiga strategin

Björn Wolrath har lång erfarenhet från olika delar av näringslivet och är en välkänd näringslivsprofil. För närvarande har han ett antal olika styrelseuppdrag, bland annat i börsnoterade Nordisk Holding, Gotlandsbolagen och i Samhall. Han menar att styrelser generellt har ett stort ansvar för att granska hur företagsledningarnas långsiktiga strategiska planer ser ut.

– Styrelsen ska ha rollen att värna om företagets långsiktiga utveckling. Styrelsen är ju tillsatt av de olika ägarna och ska därför se till de långsiktiga intressena, säger Björn Wolrath.

Ett exempel är satsningar på forskning och utveckling. Reduceras de delarna på grund av kortsiktiga lönsamhetskrav hindrar det företagets möjligheter till långsiktig utveckling.

Björn Wolrath menar att styrelsen ska bestå av ett antal personer med olika expertkunskaper. Ledamöterna får därmed olika uppgifter i styrelsen. Men gemensamt är att alla ska bidra till den strategiska utvecklingen av företaget.

– Enkelt uttryckt måste styrelsen kunna fastställa var företaget står och analysera i vilken riktning företaget ska gå, förklarar Björn Wolrath.

Motpol till börsens krav

Styrelsens betydelse för företagens långsiktiga utveckling blir extra viktig för börsnoterade företag. Där handlar det om att vara en tydlig motpol till aktiemarknadens kortsiktiga lönsamhetskrav.

– Det viktigt att styrelserna stöttar sina företagsledningar när aktieanalytikerna dundrar på med sina kortsiktiga lönsamhetskrav, säger Björn Wolrath. Styrelserna har en uppgift att säkerställa den strategiska utvecklingen och balansera det långsiktiga och kortsiktiga arbetet och det är viktigt att styrelserna har kompetens att driva det långsiktigt strategiska utvecklingsarbetet.

Avgörande för långsiktig framgång

Många gånger glömmer små och medelstora företag bort vilken betydelsefull roll en styrelse har för ett företags utveckling på längre sikt. Björn Wolrath menar att det kan ha flera orsaker. Det finns bland annat en tendens bland småföretagare att vilja styra allt i företaget själva och arbetet med en extern styrelse kan framstå som både omständligt och som en onödig kostnad.

– Men jag skulle nog vilja påstå att generellt sett är en extern styrelse avgörande för om ett företag är långsiktigt framgångsrikt eller inte, säger Björn Wolrath.

Det är ägarnas uppgift att utse en kompetent styrelse, en styrelse som ska kunna tillvarata ägarnas intresse av långsiktig utveckling. I ett mindre företag har styrelsen också en betydelsefull uppgift att fungera som bollplank.

– När ägare och vd är samma person är det är många gånger viktigt att ha ett organ att bolla sin egen uppfattning mot. Som företagare blir man då tvingad att presentera ett bra underlag och styrelsen blir ett sorts kontrollorgan, säger Björn Wolrath. Dessutom kan en kompetent styrelse fungera som en billig form av konsultrådgivning för företaget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.