Vad innebär det att vara ett ansvarfullt företag?

Corporate Social Responsibility, CSR, är ett relativt nytt begrepp inom näringslivet. Men vad innebär det egentligen? Den här boken är en av de första böckerna som på svenska försöker reda ut begreppet CSR.

I början av 90-talet skapades uttrycket ”det goda företaget”. Idag finns flera inlånade begrepp med likartad innebörd. Ett av dessa är Corporate Social Responsibility, CSR, som på svenska kan kallas ”företagets sociala ansvar”. Begreppet kan inrymma allt från lokal miljöhänsyn i produktionen till värnandet om mänskliga rättigheter i globala sammanhang. Enligt EU innebär CSR ”att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utövar vad lagen kräver”. Att begreppet CSR börjar få fotfäste i vår omvärld illustreras av att flera företag i sina årsredovisningar numera har en ”hållbarhetsredovisning”, där resultat vad avser ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor redovisas.

”Det ansvarsfulla företaget” är en av de första böckerna på svenska inom området. Författarna menar att ”arbete med CSR i ett företag innebär inte att skriva en etikpolicy, formulera och marknadsföra ett samhällsprojekt eller donera en slant till Röda Korset”. Det handlar exempelvis om att se till att företagets leverantörer i tredje världen inte utnyttjar barnarbetare, att redan i konstruktionsarbetet se till att miljön påverkas så lite som möjligt under tillverkning, nyttjande och återvinning av produkterna, att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna och att aktivt engagera sig i samhällets utveckling. Kanske kan CSR beskrivas som en kombination av områdena hållbar utveckling (”sustainability”), företagets ansvar (”corporate accountability”) och hur företaget sköts (”corporate governance”).

Boken består av tre delar. I den första ges en kortfattad sammanfattning av utvecklingen av CSR från Stockholmskonferensen 1972 till Johannesburg 2002. I den andra delen beskrivs fenomenet CSR utifrån intressenternas perspektiv, däribland kunden, allmänheten, de anställda och ägarna. I tredje delen diskuteras hur företaget kan arbeta med CSR i praktiken. Arbetet kan innebära att företagsledningen tydligt deklarerar sin ståndpunkt och sina åtaganden gentemot omvärlden, att man utvecklar och implementerar tydliga policys för hela organisationen, att man ställer upp mål för miljö och det sociala området, att man visar upp ett aktivt engagemang i det omgivande samhället, att man har en redovisning av verksamheten inom olika områden som är öppen och tydlig i avsikt att ge ett ärlig och klar bild av företagets aktiviteter och deras påverkan.

Sammanfattningsvis är det en angelägen bok, vars ämne är högaktuellt och som på ett lättläst och tankeväckande sätt försöker reda ut begrepp och ge en del förslag till praktiskt arbete inom CSR i det egna företaget.

Fakta

Det ansvarsfulla företaget

Författare: Ola Löhman & Daniel Steinholtz

p>Förlag: Ekerlids förlag, Stockholm 2003

ISBN 91-89617-44-4

Antal sidor: 180

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.