Var fjärde granskad skola klarar inte kvalitetsmålen

GRANSKNING Var fjärde svensk skola som omfattades av Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2019 och 2020 nådde inte kvalitetskriterierna inom minst ett av fyra granskade områden. Det konstaterar Skolinspektionen i sin årsrapport för 2020, som starkt präglades av pandemin och inte liknar något annat skolår.

Var fjärde granskad skola klarar inte kvalitetsmålen
Grundskolor i utsatta områden klarar mer sällan kvalitetsmålen. Foto: AdobeStock.

Nyanlända elever med svaga språkkunskaper tillhörde dem som drabbades hårdast av pandemiåtgärderna i skolan 2020, konstaterar man vidare. På många håll har skolan trots allt fungerat bra, enligt Skolinspektionen. Men de svagaste eleverna har drabbats av distansundervisningens nackdelar och tappat fart i sitt skolarbete. Elever i praktiska utbildningar har också haft särskilda problem.

I årsrapporten 2020 har verket lagt särskilt fokus på skolor i utsatta områden. Väldigt många av dessa har problem att rekrytera och behålla lärare, och Skolinspektionen konstaterar att detta ofta inte finns med i huvudmännens kvalitetsarbete – rekryteringsfrågan lämnas i stället till de enskilda rektorerna.

Helén Ängmo, generaldirektör.
Helén Ängmo, generaldirektör.

– I vår granskning framgår att en stor andel av grundskolorna i dessa områden har eller haft brister, framför allt inom områdena trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt stöd till eleverna, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i ett pressmeddelande.

Resultat även från 2019

Varje år kvalitetsgranskas ett urval av skolor närmare. Under 2020 har granskningen i huvudsak skett på distans, och i årsrapporten redovisas även resultat från 2019. 445 skolor har varit föremål för regelbunden kvalitetsgranskning. Kvaliteten de uppnår delas in i tre nivåer, och bara åtta procent av de granskade skolorna når en hög nivå inom samtliga fyra granskade delområden. 67 procent når mellannivån, och återstående 25 procent har en låg kvalitet.

FAKTA

Fyra kvalitetsområden

De kvalitetsområden som Skolinspektionen mäter är: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.De skolor som granskats har valts ut för regelbunden kvalitetsgranskning eller riktad tillsyn. Inriktningen på Skolinspektionens tillsyn ändrades 2018, då man bestämde att färre skolor skulle ha regelbunden tillsyn, vilket gör det svårt att jämföra resultaten med tidigare års granskningar. På grund av pandemin har inspektionerna i stor utsträckning skett på distans år 2020.

Tydlig styrning ger hög kvalitet

”Utmärkande för skolor som bedöms ha hög kvalitet i arbetet är bland annat att rektorn har god kunskap om skolans uppdrag, står för en tydlig styrning och analys av elevernas resultat och trygghet samt främjar samverkan och kollegialt lärande bland personalen på skolan”, skriver Skolinspektionen i rapporten.

Skolinspektionen har under 2020 genomfört flera tematiska kvalitetsgranskningar. En av dem jämför kvaliteten mellan olika klasser inom samma skola. Här konstaterar man att det ofta är relativt osynligt för rektorer om resultatet för eleverna varierar, vilket kan betyda att kvaliteten i elevernas utbildning blir väldigt beroende av vilken klass de har hamnat i.

Läs mer

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.