Verktyg för stressmätning

Olika saker stressar medarbetare på olika arbetsplatser. Stefan Holmström, institutionen för psykologi, Umeå universitet har tagit fram ett frågeinstrumentet JSS, Job Stress Survey, som både visar både hur känslig man är för stress på jobbet och hur ofta man blir stressad. Det skapar i sin tur bättre möjligheter att hitta sätt att hantera stressen.

Frågebatteriet är indelat i tre skalor; arbetsstress, arbetskrav och bristande stöd. Arbetsstress kan skapas av exempelvis ständiga avbrott i arbetet, hög ljudnivå, otillräckligt med personal, otillräcklig lön. Arbetskrav kan handla om att man får nya eller obekanta arbetsuppgifter, handskas med krissituationer, ökat ansvar. Bristande stöd kan vara dåliga möjligheter till avancemang, arbetskamrater som inte sköter sitt jobb, otillräckligt stöd från arbetsledare, brist på uppskattning.

Enligt Stefan Holmström är JSS lämpat för att mäta stress både praktiskt i organisationer och företag liksom i forskningen. En fördel är att frågeformuläret inte är alltför omfattande och därför kan besvaras ganska snabbt och enkelt. Exempelvis kan man vid ett företag låta medarbetarna fylla i enkäten före och efter ett förändringsarbete, i syfte att mäta arbetsrelaterad stress kopplad till arbetsmiljö.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.