Viktig data från hela landet tillgängliggörs – Ska driva innovation

Förbättringsarbete Stora mängder analyser, prognoser och utveckling av digitala tjänster från en stor del av Sveriges alla kommuner och regioner har offentliggjorts. Syftet är att skapa nya möjligheter för innovativ användning av dessa.

Viktig data från hela landet tillgängliggörs – Ska driva innovation
Syntetiska data gör det möjligt att dela informationen om patienter, utan att känslig information läcker ut. Foto: Adobe Stock

Det är nyckeltal från databasen Kolada som har delats på Sveriges dataportal. Nyckeltalen visar kostnader, omfattning och kvalitet hos olika verksamheter inom kommuner och regioner. Dessutom innehåller databasen ett stort antal utvecklingsnyckeltal, det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som till exempel myndigheter eller Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver och utvecklar.

Josefin Lassinantti, dataspecialist på Myndigheten för digital förvaltning, Digg, är glad och hoppfull över offentliggörandet.

Vad är de största förhoppningarna med att tillgängliggöra den här datan?

– Med den här publiceringen på Sveriges dataportal hoppas vi att nya användare av data ska hitta dessa nyckeltal och kunna använda dessa i nya sammanhang så att olika typer av nytta och värden kan skapas, till exempel för nya typer av analyser och förbättringsarbeten. Från Digg ser vi också att det finns ett viktigt symbolvärde i att RKA med hjälp av SKR tillgängliggör dessa data på Sveriges dataportal och hoppas att det även kan fungera som inspiration för andra offentliga aktörer att börja med datadelning.

Finns det några risker med att dela dessa nyckeltal?

– De här nyckeltalen har ju redan varit öppet tillgängliga på webben under en längre tid, och eftersom man inte har gjort någon förändring i innehållet i datamängderna, så ser vi inga direkta ökade risker. Vi ser snarare att det är positivt att man genom denna publicering också har tydliggjort hur nyckeltalen får användas genom det förbättringsarbete kring licenser som RKA har gjort.

Hur ser behovet ut gällande att få tillgång till den här typen av data?

– Det har länge funnits en önskan bland dataanvändare att just Kolada ska delas direkt från källan och maskinläsbart, just för att det redan är information som har funnits tillgängliga på webben. Att RKA nu delar nyckeltalen direkt på Sveriges dataportal gör också att det blir tydligare att andra offentliga aktörer inte behöver dela sina Kolada data på sin egen webb, utan kan fokusera sitt arbete på annan datadelning. Det skapar en ökad tydlighet som är bra.

Fakta

Om Sveriges dataportal

Via Sveriges dataportal går det att söka fram datamängder, API:er, begreppsstrukturer och specifikationer från offentliga- och privata organisationer. På portalen finns beskrivande information om data, så kallad metadata. Själva datamängderna finns att ladda ned hos den organisation som ansvarar för den.

Syftet med Sveriges dataportal är att lyfta data som strategisk resurs och göra så att fler kan använda informationen, både bland allmänheten och inom näringsliv och offentlig sektor. Data kan användas för olika ändamål, exempelvis för att bygga vidare på befintliga data och hjälpa till att skapa nya produkter som på sikt kan ge ökad samhällsnytta och transparens.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.