Viktigt följa upp upphandlingen

Certifiering Stora volymer upphandlas i Sverige varje år. Men för upphandlaren är det inte bara viktigt att säkerställa att leverantören uppfyller ställda krav vid själva upphandlingen, utan även löpande under avtalsperioden. Swedac lyfter fram provning, kontroll eller certifiering under ackreditering som möjliga verktyg att använda för uppföljningen.

Viktigt följa upp upphandlingen

Varje år genomförs upphandlingar för enorma belopp. Bara värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till drygt 640 miljarder kronor årligen. Men långt ifrån alla organisationer genomför löpande uppföljningar under avtalsperioden. Drygt hälften av kommunerna i Stockholms län exempelvis saknar en skriftlig rutin för uppföljning, visar en undersökning från LO-distriktet i Stockholm.

– Att inte följa upp riskerar att gynna oseriösa aktörer som utger sig för att följa kraven, men inte gör det i praktiken, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac, myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll.

För att säkerställa att leverantörer lever upp till sina åtaganden och att den upphandlande organisationen verkligen får vad man betalar för bör någon form av uppföljning ske. Swedac lyfter fram ackrediterad provning, kontroll eller certifiering som användbara verktyg för uppföljningen. Det innebär att återkommande granskningar utförs av en objektiv, utomstående part, vilket ger en kvalitetssäkring som fungerar över tid.

Göteborgs stad är en av de organisationer som nu tagit fram nya rutiner och processer som ska stödja kontroll och uppföljning av sina drygt 3 000 ramavtal. Målet är att kraven i vart och ett av dem ska följas upp två gånger under avtalsperioden.

– Uppföljning är en av nycklarna för att skapa en god affär. Det är lätt att ställa krav, men tuffare att se till att de följs. Men gör vi inte det riskerar vi att gynna dem som inte gör rätt för sig och därmed blir de seriösa negativt behandlade, säger Henrik Karlsson, direktör för förvaltningen inköp och upphandling i Göteborgs stad.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.