West visar vinsten

Ett verktyg för att styra verksamheter mot bättre hälsa och produktivitet bland medarbetarna, som dessutom visar den ekonomiska vinsten av arbetsmiljösatsningar.
Det lovar industriforskningsinstitutet IVF med sin nygamla metod West.

IVF har själva utvecklat West-metoden, Work Environment Screening Tool, som bland annat vänder sig till chefer och skydds- och arbetsmiljöingenjörer. Det har tagit dem cirka 4,5 år av forskande och sammanställande av vedertagna modeller på arbetsmiljöområdet.

– Vi menar att vår metod mäter kvaliteten på hela arbetsmiljön, till skillnad från många andra verktyg som enbart tar hänsyn till delar av den, säger IVF-forskaren Mats Karling som varit med vid utvecklandet av metoden.

Komplett metod?

Att säga sig mäta hela arbetsmiljön är inget litet påstående. Mats Karling och IVF hävdar att metoden är mer komplett än alla andra tillgängliga, som ofta utelämnar faktorer som det psykiska och sociala.

West är indelad i sex olika delar: olycksfall, belastningsergonomi, buller och vibrationer, kemiska hälsorisker, allmän arbetsmiljö och psykiska och sociala faktorer. Faktorerna kan användas var för sig, utvalda delar eller alla tillsammans för att få en helhetsbild av arbetsmiljön.

West ger möjlighet att mäta statusen på alla nämnda delar av arbetsmiljön, och jämföra dem med motsvarande ekonomiska nyckeltal. Därigenom får man en möjlighet att beräkna vilka ekonomiska effekter som olika förbättringsåtgärder kan få för den bedömda verksamheten, för individen och för samhället. Och bullerdämpande åtgärders ekonomiska effekt kan jämföras med effekten av exempelvis åtgärder för den psykosociala miljön.

Kombineras med LCA

Metoden kan även användas för att infoga arbetsmiljön i livscykelanalyser, LCA. Med West får man även fram arbetsmiljöbelastningen i ett vaggan-till-graven-perspektiv, och därigenom kan man väga in arbetsmiljöbelastningen vid beslut utifrån LCA. Därigenom kan man undvika beslut som är bra för den yttre miljön men dåliga för arbetsmiljön.

West-metoden är en mätmetod avsedd för gruppnivå. Det är därför viktigt att inte ta metoden som intäkt för att ignorera enskilda personers arbetsmiljö, även om enskildas situation påverkar mätresultatet i West-studien i liten utsträckning.

Mätningarna görs genom intervjuer med homogena grupper på 5-15 personer som alla har likartade arbetsförhållanden. Metoden är optimerad för en normal tillverkningsindustri, med två tredjedelar kollektivanställda och en tredjedel tjänstemän.

Styr tyckandet

– Intervjuenkäterna innehåller fasta svarsalternativ, som styr tyckande i viss mån men som å andra sidan gör att det går att sätta siffror på mätresultaten, säger Mats Karling.

West-metoden har funnits tidigare, i en upplaga från 1997 som kallas West -97. En omfattande förändringen är att man gått från en heltäckande bok för användare av metoden till tre böcker. En innehåller bakgrundsfakta om metoden, en handlar om själva metoden och en är en arbetsbok med olika formulär och material för mätarbetet.

– Metoden har därigenom blivit mer användarvänlig än i den ursprungliga upplagan, menar Mats Karling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.