Släpp kontrollen och få bättre resultat

Det är inte fel att chefer anstränger sig att ha tydliga mål eller använder olika metoder för att säkra produktionens resultat, men de måste i högre grad vara medvetna om och ha kunskap om grundförutsättningarna för att kunna förena kontrollen med lärande och utveckling, visar en färsk doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.

Att säkra produktionens resultat innebär rutiner som upprepas. Utveckling däremot innehåller mer av det icke-kontrollerbara och okända. I praktiken kan chefer inte bortse från det icke-kontrollerbara, okända och rutiner samt ett fenomen som kallas för självorganisering. Tillsammans innebär dessa fenomen att varje grupp bör ses som unik, oavsett om det är frågan om en ledningsgrupp eller en produktionsgrupp.

— Vanligtvis ses relationen mellan utbildning och kunnande som något oproblematiskt, men i avhandlingen visar jag att det är betydligt mer problematiskt än vad som hittills diskuterats, säger Sören Augustinsson som står bakom avhandlingen.

De verktyg och de nya sätt att se på organisationer som presenteras i Sören Augustinssons doktorsavhandling är att chefer, för att få till stånd utveckling, bättre bör lära sig att hantera paradoxen mellan kontroll och icke-kontroll samt förstå fenomenet självorganisering, alltså ett synsätt som i mycket går tvärtemot rådande praxis i modern organisationsteori.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.