Friska företag ser sina medarbetare

Företag som satsar på medarbetarnas delaktighet och personliga utveckling är friskare än andra. Det visar en färsk studie som undersökt vad som kännetecknar företag med låg sjukfrånvaro.

Företag som rekryterar sina chefer internt och som värderar ledaregenskaper som social kompetens, utöver förmågan att producera, har tre gånger lägre frånvaro än andra. Detsamma gäller företag som satsar på att få delaktiga medarbetare.

Det visar en ny studie som har undersökt faktorer som har en positiv effekt på sjukfrånvaron. Studien har genomförts av forskare vid Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa och Karolinska Institutet.

– De här företagen har tydligare strategier för ledarskap och tar i större utsträckning till vara personalens idéer om hur organisationen kan förbättras. För dem är det är självklart att medarbetarna är delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbete, säger Magnus Svartengren, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa.

Kompetensutvecklingen i dessa företag styrs inte enbart av verksamhetens behov, utan ses även som personlig utveckling. Rekryteringen sker oftare internt och karriärvägarna är tydligare. Vid rekryteringen finns genomtänkta strategier för att få personal som passar in i organisationen.

Andra faktorer som påverkar sjukfrånvaron är ledningens inställning till öppna diskussioner och förmågan att ta emot kritik från personalen. I företag med låg sjukfrånvaro har ledningen oftare direktkontakt med medarbetarna. Genom att gå runt på arbetsplatsen, eller att ha frekvent telefonkontakt, skapas en närhet till personalen. Detta ger ledningen en bättre inblick i vad som händer i organisationen.

Studien visar att friska företag är bättre på att:

– Se till att företagets värderingar är välkända för alla.

– Planera verksamheten långsiktigt, baserat på tidigare erfarenheter och på företagets historia.

– Vara tydliga med vilket ansvar ledarna har, vad som krävs och förväntas av dem.

– Värdera social kompetens, utöver förmågan att producera, vid rekrytering av ledare.

– Rekrytera ledare och medarbetare internt och att ha tydliga karriärvägar inom företaget.

– Rekrytera personal efter var de passar in i organisationen och inte enbart efter kompetens.

– Se till att de anställda känner till sina befogenheter och begränsningar.

– Se medarbetaren som en resurs, att inte låta kompetensutveckling styras enbart efter verksamhetens behov utan att den även ses som en utveckling för den anställda.

– Få medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet och att ta tillvara på deras idéer.

– Värdesätta informella informationsvägar och ha direkt kontakt med medarbetarna för att få veta vad som händer i organisationen.

– Vara öppna för diskussion och kritik och ha en positiv attityd till att lösa problem.

– Ha strategier och policies för sjukfrånvaron och att vara insatta i hur många som är korttids- respektive långtidssjukskrivna och varför.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.