Anmälningar om fel i vården ökar

Socialstyrelsens tillsynsrapport för 2010 pekar på stora brister.

Anmälningarna om fel i vården ökar enligt Socialstyrelsen. Kroniska överbeläggningar, osäkra system för bedömningar på akutmottagningarna och patienter som skickas runt mellan olika enheter är en del av problembilden.

– De allra flesta vårdepisoder avlöper väl men missöden och felbehandlingar inträffar i alltför många fall, säger Carina Forsberg, enhetschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Förra året gjordes 2051 anmälningar enligt lex Maria, vilket är en fördubbling sedan 2005. En trolig förklaring till att siffrorna skjuter i taket är att patientsäkerhetstänkandet har ökat, men felaktig hantering av läkemedel, fragmentering av vården och överbeläggningar är också verklighet.

– Vi har sett flera exempel på att brister i tillgången på platser har varit så omfattande att de har inneburit allvarliga risker för patienterna, säger Carina Forsberg.

Tillsynsrapporten pekar också ut ett bristande helhetsansvar för patienten som ett stort problem liksom det faktum att utredningar kan dra ut på tiden när provsvar blir liggande och ingen tar sig an ”någon annans patient”.

Kommuner bryter mot LSS

Dessutom pekar granskningen på att kommuner bryter mot LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunerna förhalar beslut och försätter människor i en situation där de får vänta för länge på hjälp, trots att lagen är en rättighetslag. Detta debatterades på DN-debatt igår av Håkan Ceder överdirektör på Socialstyrelsen och Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Debattartikeln avslutades med följande ord: Personer som omfattas av LSS befinner sig i en oerhört utsatt situation. Tillsynen under 2010 som vi avrapporterar idag (läs igår reds. anmärkning) täcker bara en begränsad del av LSS-området. Det finns en överhängande risk att övergreppen och missförhållandena är fler än de vi upptäckt. Tillsynen inom området behöver därför förstärkas.

Läs mer:

www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/tillsynsrapport2011

www.dn.se/debatt/allvarliga-overgrepp-mot-svart-funktionshindrade

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.