Brist på konkurrens och insyn när konsultmäklare upphandlar

Upphandling Miljarder skattekronor spenderas årligen utan insyn, genom användandet av konsultmäklare vid upphandling. Det visar en rapport från Innovationsföretagen, som varnar för en negativ inverkan på konkurrensen.

Brist på konkurrens och insyn när konsultmäklare upphandlar

Marknaden för mäklarkonsulter växer i snabb takt och står som mellanhand för en allt större del av upphandlingarna inom offentlig sektor. Innovationsföretagen har undersökt förhållandena och pekar på en problematisk konkurrenssituation, särskilt eftersom de två största konsultmäklarföretagen under förra året stod för över 80 procent av ”hela den offentliga marknaden för mellanhänder”.

2021 tog 7,1 miljarder skattekronor vägen förbi konsultmäklarna, vilket är dubbelt så mycket som för bara fem år sedan. I topp bland konsultmäklarbolagens kunder ligger Region Stockholm, med kostnader på över tre miljarder som gått via konsultmäklare under ett enda år.

Avståndet beställare–utförare ökar

Rapporten konstaterar att kunskapen om konsekvenserna av detta förfarande fortfarande är för små. Men man pekar samtidigt på två problematiska följder. Med mellanhänderna blir en verksamhet som ska vara öppen och transparent i stället hemlig och sluten. När ramavtalen antar dagens enorma proportioner blir det dessutom omöjligt för många företag att delta i upphandlingarna, vilket snedvrider konkurrensen.

Med konsultmäklare som mellanhand ökar också avståndet mellan beställare och utförare, varnar Innovationsföretagen. Rapporten menar att dessa tjänster används för att kringgå lagarna om offentlig upphandling. Det blir konsultmäklarna som tecknar avtal med offentliga kunder om tjänster som de inte kan något om, för att sedan köpa upp dessa tjänster från underleverantörer utan att det ges möjlighet till insyn. All dokumentation ligger hos mäklaren, som är en privat aktör.

Risk för snedvriden konkurrens

Förfarandet är bekymmersamt, eftersom det ligger i de offentliga aktörernas intresse att kunna kontrollera vem som får utforma de offentliga rummen och konstruera tunnlar, broar, tunnelbaneutbyggnader eller klimatlösningar av olika slag. Utan insyn och transparens ökar också risken att enskilda företag gynnas eller missgynnas, konstaterar rapporten.

Innovationsföretagen kommer att fortlöpande följa utvecklingen och verka för att en sund konkurrens upprätthålls och att regelverk följs.

FAKTA

Åtgärder som föreslås av Innovationsföretagen

Säkerställ regelefterlevnad
Upphandlande enheter behöver genomföra en genomlysning och tillämpa strukturer och arbetssätt som säkerställer att användningen av mellanhänder i förekommande fall är lämplig för ändamålet och inte strider mot lagarna om offentlig upphandling. Detta gäller särskilt säkerställande av att den upphandlande enheten inte i någon situation påverkar valet av underleverantör.

Anpassa kontraktens storlek
Stora upphandlingar som utformas för att passa enstaka mellanhänder hämmar konkurrens och utarmar leverantörsmarknaden. Innovationsföretagen föreslår att upphandlingar öppnas upp för flera företag att kunna delta i och delas upp på flera separata kontrakt, i syfte att stimulera konkurrensen.

Återta ägandeskapet över upphandlingarna
Transparensen behöver omedelbart säkerställas i samtliga kontrakt, exempelvis genom att se till att alla omständigheter till grund för beslut om tilldelning av kontrakt från konsultmäklaren dokumenteras samt överlämnas och därmed tillgängliggörs i enlighet med offentlighetsprincipen.

Öka beställarengagemanget från det offentligas sida vad gäller dessa samhällsviktiga tjänster, i stället för att retirera och överlåta det åt en mellanhand som saknar egen kunskap om de arkitekt- och ingenjörstjänster det offentliga är i behov av.

Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och SKR bör bidra
Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och SKR bör lyfta och aktivt driva frågan om korrekt tillämpning av konsultmäklarkontrakt samt belysa riskerna och vilka konsekvenser en felaktig tillämpning kan leda till. Vi ser fram emot resultatet från det pågående forskningsprojektet som Konkurrensverket finansierar, som förväntas presenteras nu under hösten och kan bidra i det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa Innovationsföretagens rapport om konsultmäklare.

Här kan du läsa Innovationsföretagens tidigare publikationer om konsultmäklare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.